Minskat antal examinerade men oförändrad andel kvinnor

Ny examensstatistik visar att antalet examinerade läsåret 2016/17 minskade med cirka sju procent jämfört med föregående läsår.

Därmed är de senaste årens ökning bruten och antalet examinerade är på samma nivå som läsåret 2012/13.

Antal examinerade personer på grundnivå och avancerad nivå

Antal examinerade personer på grundnivå och avancerad nivå efter kön, läsåren 2006/07 - 2016/17

Fördelningen av kvinnor respektive män är däremot i stort sett oförändrad. Under den senaste tioårsperioden har andelen kvinnor varierat mellan 63,1 och 65,6 procent av de examinerade. Läsåret 2016/17 utgjorde kvinnorna
64,2 procent och männen 35,8 procent.

Andel examinerade kvinnor respektive män

Andel examinerade kvinnor respektive män