UKÄ kartlägger samverkan kring dimensionering av högskoleutbildningar

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning.

Syftet med regeringsuppdraget är att öka samverkan mellan lärosäten, arbetsliv och andra relevanta parter. I uppdraget ingår att samla universitet och högskolor till diskussion om dimensioneringsfrågor.

– Vi har tidigare haft ett liknande regeringsuppdrag och konstaterade då bland annat att det krävs en kontinuerlig dialog och samordning mellan lärosäten, arbetsmarknad och regering för att dimensioneringen ska fungera effektivt i relation till nationella och regionala behov, säger Marie Kahlroth, utredare på UKÄ och ansvarig för det nya regeringsuppdraget.

Att fånga in hur samverkansprocesserna ser ut blir en viktig utmaning.

– Kartläggningen kommer att ha en bred ansats. Vi vill undersöka om man kan se olika modeller för samverkan för olika utbildningar. Att fånga in hur samverkansprocesserna ser ut blir en viktig utmaning för oss som arbetar med regeringsuppdraget, säger Marie Kahlroth.

Enkätundersökning kompletteras med diskussionsträffar

Inom kort skickas en enkät ut till samtliga universitet och högskolor i landet. Enkäten lägger grunden till den kartläggning som ska göras. UKÄ kommer sedan att bjuda in universitet och högskolor till gruppvisa diskussionsträffar för att förmedla och diskutera resultaten från enkätundersökningen och annat som rör dimensioneringsfrågor. Diskussionsträffarna kommer att ske efter årsskiftet.

– När vi gått igenom enkätsvaren ser vi sannolikt mönster i hur de olika lärosätena svarat. Dessa mönster blir sedan viktiga för att få till stånd en bra gruppindelning inför diskussionsträffarna, säger Marie Kahlroth.

UKÄ kommer också att bjuda in representanter för arbetslivet och andra externa parter till diskussion för att ta del av deras synpunkter på hur samverkan med universitet och högskolor fungerar idag och kan utvecklas på sikt. De externa parternas roll och ansvar i sammanhanget blir viktiga delar i diskussionen.

Regeringsuppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 30 april 2018.