Breddat uppdrag till UKÄ

Regeringen har den 6 juli beslutat ge UKÄ ett vidgat uppdrag som omfattar hela högskolans verksamhet.

Vi välkomnar att få ta oss an detta breddade uppdrag som omfattar universitet och högskolors hela verksamhet, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef.

De nya uppdragen är en följd av att regeringen tidigare aviserat en tydligare roll för UKÄ i samband med forskningspropositionen.

– Vi ser fram emot att nära samverka med fler berörda aktörer för att utveckla våra nya uppdrag. Dialog har varit en viktig del i vår arbetsmetod när vi tagit fram det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och vi har mycket goda erfarenheter av det, säger Karin Järplid Linde som är chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning.

De nya uppdragen till UKÄ handlar om

  • Ansvar för kvalitetssäkring av forskning vid universitet och högskolor. UKÄ får därmed ansvar för kvalitetsgranskning av både högre utbildning och forskning vid lärosäten.
  • Att tillsammans med Vetenskapsrådet lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av högskolans verksamhet kan samordnas.
  • Utveckla uppföljningen av unga forskares anställningsvillkor. Det handlar om att ta fram underlag kring stipendiefinansierade doktorander, personer med meriteringsanställningar och visstidsanställningar i högskolan för att kunna följa utvecklingen.