Ny modell för att granska kvaliteten i högre utbildning

Universitetskanslersämbetet har tagit fram ett nytt kvalitetssäkringssystem för att granska och utveckla kvaliteten i högre utbildning.

– Det här är första gången som det i Sverige utformas ett system som tar ett mer samlat grepp vad gäller arbetet med att säkra kvaliteten i högre utbildning. Det är en modell som har fortsatt fokus på resultat men även på det kvalitetsarbete lärosätena gör, säger Karin Järplid Linde, chef för Utvärderingsavdelningen på UKÄ.

Uppdraget att utveckla ett nytt system kommer från regeringen och ska redovisas senast den 1 oktober 2016. Arbetet enligt nya kvalitetssäkringssystemet börjar 2017 och fortsätter sedan 6 år framåt.

Karin Järplid Linde

Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning

Ett samlat grepp

Modellen ska gå att använda för alla typer av granskningar som UKÄ gör men kan även vara ett stöd till lärosätena själva i deras interna arbete. Det är en viktig aspekt eftersom lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för kvalitetssäkring av universitets- och högskoleutbildning, säger Karin Järplid Linde.

Arbetssättet som modellen tagits fram på är också är nytt. Dialog med lärosätena, studenter och arbetslivet har stått i fokus. Enligt Karin Järplid Linde har det varit stimulerande och givande att lägga upp arbetet så.

Sexårsplan presenteras i november

Den nya modellen testas genom pilotgranskningar:

– För att testa systemet har granskningar redan satts igång. Det är pilotstudier och de lärosäten som ingår är med för att pröva modellen. I november ska vi från UKÄ att lägga fram planeringen för sex år framåt. Då kommer vi kunna tala om vilka lärosäten som ska granskas, när och vilken typ av granskning. De ordinarie granskningarna sätter igång i början av 2017, säger Karin Järplid Linde.

Enligt Karin Järplid Linde kommer utbildningsutvärderingarna även fortsättningsvis vara en viktig komponent i UKÄ:s kvalitetssäkringsarbete. Bland annat ska vissa utbildningar som leder till legitimationsgrundande yrkesexamina att granskas under de kommande sex åren.

Tydligt internationellt perspektiv

En annan aspekt Karin Järplid Linde lyfter fram är att de riktlinjer som satts för kvalitetssäkringsarbetet i Europa, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG, ännu tydligare finns med i den nya modellen.

– Att ESG:s principer vävts in hjälper både lärosätena och oss som myndighet. Målet är att ha en gemensam utgångspunkt. Det är även viktigt för studenterna eftersom nya ESG sätter studenten i centrum genom ett tydligt fokus på studentcentrerat lärande, säger Karin Järplid Linde.

Kvalitetssäkringssystemet i korthet

  • Den nya modellen innehåller fyra olika typer av granskningar som kallas komponenter.
  • Komponenterna är examenstillståndsprövningar, granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar och tematiska utvärderingar.
  • Modellen som UKÄ har tagit fram kan användas för alla fyra komponenter, men ska även kunna vara ett stöd för lärosätena i deras interna arbete för att utveckla och säkra kvaliteten i utbildningarna.
  • Oavsett vilken typ av granskning som genomförs så ska tre olika perspektiv alltid finnas med nämligen studenters och doktoranders perspektiv, arbetslivets perspektiv och jämställdhetsperspektiv.