Studieavgifter för utländska studenter ska kartläggas

UKÄ har fått i uppdrag att kartlägga de studieavgifter som universitet och högskolor tar ut av utländska studenter. Uppdraget kommer från regeringen och ska vara klart i början på 2017.

– Vi kommer att kartlägga studieavgifterna ur flera perspektiv. Bland annat kommer vi titta på hur stora avgifterna är och vad som inkluderas i dem, samt hur lärosätena hanterar reglerna om återbetalning. Andra områden vi kommer fokusera på är hur studentmobiliteten ändrats och om rekryteringen till utbildning på forskarnivå har påverkats, säger Marie Kahlroth, utredare på UKÄ och projektledare för kartläggningen.

Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för inresande studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som ordnat sina studier på egen hand och inte deltar i något utbytesprogram. Antalet internationella studenter minskade då kraftigt.

– Högskoleverket gjorde uppföljningar samma år som studieavgifterna infördes och året efter. Sedan dess har ingen samlad uppföljning genomförts så att det nu görs är positivt, säger Marie Kahlroth.

Kartläggningen, som sker i nära samarbete med Universitets- och högskolerådet, kommer delvis att baseras på statistik och andra registeruppgifter men för merparten av uppdraget behövs uppgifter från lärosätena. Dessa kommer samlas in via en enkät som går ut i mitten av september. UKÄ kommer också att hämta in synpunkter från andra berörda myndigheter.

Fakta om uppdraget

UKÄ har fått i uppdrag att kartlägga de studieavgifter som universitet och högskolor tar ut av utländska studenter. Uppdraget kommer från regeringen och ska redovisas för regeringen senast den 20 januari 2017.

Följande områden ska ingå i kartläggningen:

  • Storlek på studieavgifterna, vilka kostnader som inkluderas i studieavgifterna och hur föreskriften om full kostnadstäckning tillämpas.
  • Tillämpning av reglerna om återbetalning av studieavgifter.
  • Utnyttjande av reglerna om separat antagning av studieavgiftsskyldiga studenter och erfarenheter av användning av detta regelverk.
  • Hur studentmobiliteten har förändrats, särskilt från Sveriges långsiktiga samarbetsländer.
  • Rekryteringsprocessen av studieavgiftsskyldiga studenter i syfte att åskådliggöra hur stor andel av de sökande som bibehåller intresset för studier i varje steg av rekryteringsprocessen.
  • Hur stipendier har påverkat möjligheten att rekrytera studenter.
  • Hur utbudet av utbildningar har förändrats.
  • Om rekrytering till utbildning på forskarnivå har påverkats.