Samverkan för bättre kompetensförsörjning inom vården

UKÄ ska tillsammans med Socialstyrelsen föreslå hur utbildningsväsendet och vården ska samverka för att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Myndigheterna ska föreslå nationella och regionala samverkansarenor.

Mer samarbete behövs för att trygga kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården. Genom en gemensam faktagrund och ökad samverkan kommer det bli lättare att anpassa antalet utbildningsplatser och utbildningarnas innehåll på både kort och lång sikt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Myndigheterna ska så snart som möjligt starta en dialog om samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan berörda aktörer med bäring på verksamhet i hälso- och sjukvården, utbildning och arbetsmarknad.

Statistik en viktig del

En samlad statistik och prognos är ett viktigt stöd för universitet och högskolor som har ansvar att bestämma antalet platser på utbildningarna, men även för huvudmännen inom hälso- och sjukvården som genom sitt arbetsgivaransvar ska se till att det finns personal så att en god vård kan ges.

Konferens våren 2017

Många aktörer kommer att vara involverade: ansvariga inom hälso- och sjukvården, företrädare för universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. En av mötesplatserna för alla dessa deltagare kommer förmodligen att bli en nationell konferens i vår. Där kan även representanter från andra utbildningsnivåer, till exempel gymnasieskolan, medverka.

Myndigheterna ska också analysera och föreslå hur regional samverkan ska kunna äga rum. Det diskuteras också om arenorna till viss del kan vara digitala. En viktig roll för UKÄ och Socialstyrelsen blir att ta fram statistik och prognoser som underlag för samverkan och planering.

– Vi ska ta reda på vad de olika aktörerna behöver för statistik. Det skulle exempelvis kunna röra sig om hur många nybörjare det finns på sjuksköterskeutbildningarna och hur många som därmed kan tänkas examineras om några år, säger Annika Pontén, chef på UKÄ:s analysavdelning.

Samma grund

Myndigheterna ska se till att de som anordnar vårdutbildningar och arbetsgivarna kan utgå från samma material i sina diskussioner.

– I dag gör vi och Socialstyrelsen separata prognoser över behovet av olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården med lite olika utgångspunkter och antaganden. Med den nya samverkan kan vi stå på samma grund och tillsammans utveckla arbetet, säger Annika Pontén.

Uppdraget ska redovisas 2019

Det är första gången UKÄ har ett gemensamt uppdrag med Socialstyrelsen. Regeringsuppdraget ska redovisas 31 augusti 2019.

Till regeringens webbplats och pressmeddelandet om regeringsuppdraget för kompetensförsörjning inom vården