Uppföljning av utbildningar till specialistsjuksköterska

Nästan alla specialistsjuksköterskeutbildningar som tidigare brustit i kvalitet har nu åtgärdat bristerna och får behålla sina examenstillstånd. Det visar en omfattande uppföljning av tidigare ifrågasatta utbildningar.

Uppföljning av 2014 års granskning

Det är mycket glädjande att så många har åtgärdat bristerna och får behålla sina examenstillstånd. Lärosätena har verkligen gjort ett gediget arbete, vilket vi från Universitetskanslersämbetet nu har kunnat konstatera i uppföljningen, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

UKÄ har gjort en omfattande uppföljning av de utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen och examen i omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå och som i tidigare kvalitetsutvärdering fått sina examenstillstånd ifrågasatta. Nästan alla som tidigare fått kritik har åtgärdat bristerna.

Bakgrunden till uppföljningen är 2014 års kvalitetsgranskning då totalt 134 utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen och examen i omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå granskades.

De tidigare bristerna handlade bland annat om studenternas förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter. Bedömargruppen lyfte också fram stora problem när det gällde den verksamhetsförlagda utbildningen, till exempel den bristande förmågan att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar, vilket också inkluderar vård i livets slutskede. När det gäller examination och bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen kritiserades flera lärosäten för att de lade över ansvaret på de kliniska handledarna, vilka inte alltid har tillräcklig akademisk kompetens.

Uppföljningen i korthet:

  • Av de 134 utbildningar som ledde till specialistsjuksköterskeexamen och examen i omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå som granskades 2014 fick 49 utbildningar omdömet hög kvalitet och sju utbildningar det högsta omdömet mycket hög kvalitet. 78 utbildningar fick omdömet bristande kvalitet och hade därmed ett år på sig att följa upp bristerna och redovisa detta.
  • Av de 78 utbildningar som fick omdömet bristande kvalitet lades sex ned istället för att åtgärda bristerna.
  • I den uppföljande granskningen var alltså 72 utbildningar med. Av dem får totalt 69 utbildningar behålla sitt examenstillstånd. Tre utbildningar bedöms fortfarande innehålla brister och förlorar därmed sina examenstillstånd.

Lista utbildningar och lärosäten som varit med i uppföljningen:

Utbildningar som efter uppföljningen får omdömet hög kvalitet

Blekinge tekniska högskola Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Göteborgs universitet Omvårdnad - magister
Göteborgs universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom
Göteborgs universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre
Högskolan Dalarna Omvårdnad - magister
Högskolan i Borås Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvård
Högskolan i Borås Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Högskolan i Gävle Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre
Högskolan i Halmstad Omvårdnad - magister
Högskolan i Halmstad Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom
Högskolan i Halmstad Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Högskolan i Halmstad Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård
Högskolan i Jönköping Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Högskolan i Jönköping Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre
Högskolan Väst Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Högskolan Väst Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård
Karlstads universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Karlstads universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvård
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Onkologisk vård
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård
Karolinska institutet Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre
Linköpings universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom
Linnéuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Linnéuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård Linnéuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvård
Luleå tekniska universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Luleå tekniska universitet Omvårdnad - magister
Luleå tekniska universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre
Lunds universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård
Lunds universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvård
Lunds universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Lunds universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård
Lunds universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård
Lunds universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom
Lunds universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Lunds universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Onkologisk vård
Mittuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård Mittuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska Mittuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Mittuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård Mittuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre
Mälardalens högskola Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvård
Mälardalens högskola Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Mälardalens högskola Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Röda Korsets högskola Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Sophiahemmet högskola Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård
Sophiahemmet högskola Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre
Umeå universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvård
Umeå universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Umeå universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Umeå universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Onkologisk vård
Umeå universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård
Umeå universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård
Umeå universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom
Umeå universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre
Uppsala universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska
Uppsala universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård
Uppsala universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård
Uppsala universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom
Uppsala universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Onkologisk vård
Uppsala universitet Vårdvetenskap - magister
Örebro universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvård
Örebro universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom

Utbildningar som efter uppföljningen får examenstillståndet indraget

Göteborgs universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Kirurgisk vård
Göteborgs universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Onkologisk vård
Göteborgs universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård

Nedlagda utbildningar

Högskolan i Halmstad Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård
Högskolan i Halmstad Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvård
Högskolan i Halmstad Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård
Högskolan i Halmstad Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård
Mittuniversitetet Specialistsjuksköterskeexamen – Anestesisjukvård
Röda Korsets högskola Specialistsjuksköterskeexamen - Operationssjukvård