Värdefull input om nya kvalitets­säkrings­systemet

– Efter att ha diskuterat förslaget till ett nytt nationellt kvalitets­säkrings­system med över 400 personer kan vi konstatera att responsen i stort varit positiv. Nu bearbetar vi alla synpunkter inför beslutet som fattas i höst, säger Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning.

I höst sjösätter UKÄ ett helt nytt system för att utvärdera kvaliteten på högre utbildning. Den stora skillnaden är att UKÄ även kommer att granska hur universiteten och högskolorna själva jobbar med kvalitetssäkring av sina utbildningar.

Karin Järplid Linde, chef för utvärderingsavdelningen vid UKÄ

Karin Järplid Linde, chef för utvärderingsavdelningen vid UKÄ

I början av juni hölls fem dialogmöten med rektorer, kvalitetssamordnare, lärare, studenter och arbetslivsorganisationer.


Det var viktigt för oss att bjuda in till dialog innan vi har ett färdigt beslutsunderlag. Eftersom även universiteten och högskolorna ska använda sig av det nya systemet är det angeläget att de är delaktiga, säger Karin Järplid Linde.

Frågor som togs upp under dialogmötena:

  • vilken bedömningsskala som ska användas
  • hur uppföljningen ska gå till för ifrågasatta utbildningar
  • hur man kan bedöma utbildningars resultat
  • hur utbildningskvalitet ska kunna jämföras
  • hur student- och arbetslivsperspektivet kan uppmärksammas på bästa sätt

– Att vi lyfte just de här frågorna beror dels på att de är viktiga, men också på att vi inte är färdigtänkta och därför behöver få synpunkter inför vårt fortsatta metodarbete.

Krav på externa bedömare

En fråga som blossade upp vid nästan alla dialogmöten handlar om UKÄ ska kräva att universiteten och högskolorna använder sig av externa granskare i sitt eget kvalitetsarbete.

– Här gick åsikterna isär. Flera vill att vi ställer det som krav medan andra såg det som problematiskt. Vi var tydliga med att UKÄ inte har mandat att ställa sådana krav. Lärosätena är självständiga och det är upp till dem själva att avgöra hur de riggar sitt eget kvalitetsarbete. Detta väckte en del reaktioner.

Bör UKÄ använda en två- eller tregradig skala för att bedöma lärosätets eget kvalitetsarbete? Det var en annan fråga med varierande åsikter.

– Vi upplevde det som att majoriteten vill ha en tvågradig skala. Många var också positiva till varianten med att få en andra chans i form av godkänt med förbehåll. Både vi på UKÄ och lärosätena betonade hur viktigt det är att bedömargruppernas yttranden ger en tydlig återkoppling till lärosätena där styrkor och svagheter framgår. Det upplevdes som viktigare än själva skalan, menar Karin Järplid Linde.

Svårt med nationella jämförelser

I UKÄ:s uppdrag att ta fram ett nytt kvalitetssystem ingår också att föreslå hur utbildningarna ska kunna jämföras på ett bra sätt.

– Vi fick en tydlig signal under dialogmötena att det krävs ett särskilt uppdrag för att hitta ett sätt att göra jämförelser. Det är även viktigt att vi identifierar syftet med jämförelser och vem som är målgruppen.

Nu summerar UKÄ alla synpunkter som har kommit in.

– Vi har fått många viktiga medskick till vårt fortsatta arbete, både inför att vi fattar beslut om det nya systemet och inför pilotutvärderingarna som startar i höst. Dialogmötena har varit mycket värdefulla. Det kanske allra viktigaste är att vi upplevde att det finns en tillit till det nya kvalitetssystemet, säger Karin Järplid Linde.

– Fram till den 20 juni fanns det också möjlighet att lämna synpunkter på vår webbplats. Vi har även fått många inspel den vägen, vilka vi nu går igenom.

Vad händer i höst?

  • Förslaget till nytt nationellt kvalitetssystem redovisas till regeringen den 1 oktober.
  • Pilotutvärdering av förskol- och grundlärarutbildningar startar under oktober.
  • Pilotutvärdering av lärosätenas egna kvalitetsarbete startar i november.