Forskarutbildningar under lupp för att testa ny metod

– Det här har varit en värdefull utvärderingspilot för UKÄ. Vi kan konstatera att vissa delar har fallit mycket väl ut medan andra delar behöver vässas ytterligare innan vi sätter igång i skarpt läge nästa år, säger UKÄ:s utredare Kristina Tegler Jerselius.

UKÄ har precis avslutat en pilotomgång för utvärderingar av utbildningar på forskarnivå. Man har testat hur metoden fungerar på både små och stora forskarutbildningar inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, humaniora, tvär/mångvetenskap och konstnärlig forskning. Kristina Tegler Jerselius

Kristina Tegler Jerselius

Kristina Tegler Jerselius, utredare på UKÄ

Modellen ligger helt i linje med det nya kvalitetssystem för utvärdering av högre utbildning som UKÄ just nu jobbar fram.En nyhet i det nya kvalitetssystemet är att UKÄ kommer att skicka bedömargruppens yttrande till lärosätet för delning. Det innebär att lärosätet får några veckor på sig att kommentera eventuella sakfel innan UKÄ fattar det slutgiltiga beslutet.

– Vi är nöjda med hur den här delningsprocessen fungerade, säger Kristina Tegler Jerselius. Vi såg tydligt att många av universiteten och högskolorna tog tag i kvalitetshöjande åtgärder på en gång. Det är även givande för oss att få en snabb och konkret återkoppling från lärosätena. Den biten har saknats i det tidigare utvärderingssystemet.

Utvärderingen skalas ner

En annan erfarenhet som UKÄ tar med sig handlar om antalet utvärderingsfrågor samt antalet individuella studieplaner som begärdes in från lärosätena.

– Vi räknar med att kunna stryka ungefär en tredjedel av utvärderingsfrågorna när vi kör i skarpt läge nästa år. Vissa bakgrundsfrågor som till exempel rörde hur utbildningarna är organiserade gav inte tillräckligt mervärde. Några frågor är också mer relevanta att granska ur ett lärosätesperspektiv, exempelvis hur man arbetar med rekrytering. Vi vill ha så tydliga och riktade frågor som möjligt.

UKÄ kommer också att justera hur många individuella studieplaner som ska granskas.

– De utgör ett viktigt underlag i våra granskningar men det visade sig att variationen dem emellan inte är så stora. Vi begärde in upp till 70 individuella studieplaner för varje utbildning. Framöver kommer vi granska max 16 stycken, säger Kristina Tegler Jerselius.

Ordinarie utvärderingar av forskarnivå startar 2017

Utvärderingarna av forskarutbildning kommer att ingå som en del i hela kvalitetssystemet för högre utbildning. Nu väntar möten med alla externa bedömare som deltagit i piloten för att samla erfarenheter, som blir värdefulla i det pågående arbetet med att ta fram ett helt nytt kvalitetssystem.

Vi kommer även att träffa de universitet och högskolor som deltog i piloten för att få deras syn på processen. Det är till exempel viktigt för oss att få veta hur mycket tid som läggs ner ute på lärosätena inför och under en utvärdering.

De ordinarie utvärderingarna av forskarutbildningen startar i januari 2017.

– Vi planerar att cirka en tredjedel av alla forskarutbildningar ska granskas inom en sexårsperiod. Det är viktigt att den nya utvärderingsmetoden tar hänsyn till att forskarutbildningarna är så pass olika. Metoden ska tillåta det. Vi vill inte gå mot strömlinjeformade forskarutbildningar, menar Kristina Tegler Jerselius.