UKÄ deltar i internationellt uppdrag för ENQA

Karin Järplid Linde, chef för utvärderingsavdelningen på UKÄ, deltar i granskningen av Danmarks Akkrediteringsinstitution, AI, på uppdrag av ENQA. Alla medlemmar i ENQA granskas vart femte år för att säkerställa att de lever upp till de standarder och riktlinjer som krävs för ett medlemskap.

ENQA är ett europeiskt samarbete för kvalitetssäkring av högre utbildning. Förkortningen står för The European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Bedömargruppens uppdrag är att undersöka i vilken utsträckning AI följer uppsatta kriterier för externa kvalitetsgranskare. Kriterierna går under namnet European Standards and Guidelines (ESG) och måste uppfyllas för att man ska vara fullvärdig medlem i European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. I maj 2015 fattades beslut om nya principer och det här är en av de första granskningarna som görs enligt dem.

Det är alltid oerhört värdefullt att få inblick i en annan kvalitetssäkringsorganisation och se hur de arbetar. Det är särskilt intressant nu när vi själva befinner oss mitt i arbetet med att utveckla nya metoder enligt ESG, säger Karin Järplid Linde.

Danska AI har varit medlemmar i ENQA sedan 2010 och det här är andra gången Karin Järplid Linde deltar i granskningen av dem. Fem personer från lika många länder ingår i bedömargruppen. Översynen leds av Achim Hopbach, tidigare ordförande för The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

– I bedömargruppen ingår även en arbetslivsrepresentant, eftersom man i Danmark har ett starkt arbetsmarknadsperspektiv. När ett danskt lärosäte startar en utbildning måste de kunna visa att utbildningen leder till arbete, berättar Karin Järplid Linde.

Bedömargruppen gjorde platsbesök i Danmark i mitten av april. Utvärderingen beräknas vara klar och beslutad i september 2016.

Karin Järplid Linde ser mycket positivt på att UKÄ bjuds in att delta i liknande uppdrag.

– Det är ett led i vår strävan att stärka vårt internationella engagemang. UKÄ ska vara en internationellt erkänd aktör där vår verksamhet i förlängningen bidrar till ökad internationalisering av svensk högre utbildning.