Möjligheter till nya samarbeten i Afrika

– Vi lyckades verkligen skapa en bra grogrund för nya och fördjupade samarbeten med Sydafrika och Botswana. Det var den största behållningen med vår rektorsresa, säger Per Westman som, tillsammans med universitetskansler Harriet Wallberg och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), ansvarade för resan.

Den svenska delegationen på besök hos honorärkonsul Kent Nilsson i Gaborone, Botswana.

Den svenska delegationen på besök hos honorärkonsul Kent Nilsson i Gaborone, Botswana.

Tretton rektorer från svenska universitet och högskolor deltog tillsammans med fyra forskningsfinansiärer. Dessutom deltog statssekreterare Karin Röding på delar av resan liksom Sveriges ambassadör i Sydafrika. Resans syfte var att utveckla och fördjupa befintliga partnerskap och inleda nya samarbeten.

Det finns en stor potential för lärosätena att samarbeta både kring kortare studentutbyten och längre forskningssamarbeten, säger Per Westman, strategi- och planeringsansvarig vid UKÄ.

Vid besöket på University of Western Cape lyfte värdarna fram ett exempel på ett lyckat samarbete med tandläkarutbildningen i Oslo. De norska studenterna ges unika möjligheter att lära sig om tandstatus, tandhälsa och andra problem än de som finns i Norden. Samtidigt som de förbereds för att förstå den komplexa värld de kommer att verka i som nyexaminerade. Sverige har idag inget samarbete av det här slaget i Sydafrika. Rektorerna på delegationsresan ställde sig positiva till att starta liknande samarbeten inom till exempel lärarutbildningen.

Chefsutvecklingsprogram

Resan är en del av UKÄ:s chefsutvecklingsprogram som riktar sig till rektorer och som är ett komplement till SUHF:s rektorsutbildning.

– UKÄ:s chefsutvecklingsprogram består av seminarier, där vi behandlar aktuella frågor, och resor i kompetensutvecklande syfte. Eller som i det här fallet med ett uttalat syfte att hitta nya internationella samarbetsmöjligheter, säger Per Westman.

Studentmanifestation som vädjade om respekt för varandra och att inte acceptera sexuella trakasserier från vare sig lärare eller studenter.

Studentmanifestation som vädjade om respekt för varandra och att inte acceptera sexuella trakasserier från vare sig lärare eller studenter.

Studentprotester i Sydafrika

Under hösten 2015 och i början av det här året har det varit studentprotester på många universitet i Sydafrika. Det började med protester mot höjda studieavgifter och därefter diskuterades frågan om vilket språk undervisningen sker på. De värsta oroligheterna hade lagt sig när delegationen var på besök. Vid University of Cape Town tog delegationen del av en stillsam manifestation mot sexuellt ofredade.

”Engagement” vid de sydafrikanska universiteten

Rektorer och studenter på de sydafrikanska universiteten använde sig av begreppet ”engagement”, ett begrepp som berättar att universiteten är en del av samhället. ”Engagement” skiljer sig delvis från de svenska lärosätenas tredje uppgift, ”samverkan med det omgivande samhället”. I Sydafrika handlar det tydligare om att universiteten ska verka i och ingå som en naturlig del av samhället. Exempelvis gör många studenter ett slags samhällstjänstgöring i samband med sin praktik – de tjänstgör på de platser som definieras ”kåkstäder”. Syftet är inte bara att bredda rekryteringsunderlaget, utan även att arbeta på plats och vara en del av verksamheten och samhället.

Vad har delegationsresan lett till?

– Resan visade på många möjligheter för lärosätena att utveckla sina internationella aktiviteter, säger Per Westman. I vår (UKÄ:s) funktion – att verka för att skapa nya och fördjupa befintliga samarbeten – ingår nu att följa upp vad som händer på lärosätena framöver. Har nya samarbeten påbörjats, har pågående fördjupats? Och framför allt, hur ska chefsutvecklingsprogrammet utformas framöver för att främja internationaliseringen av högre utbildning i Sverige. Det här är viktiga frågor som UKÄ i dialog med rektorerna kommer att arbeta vidare med, avslutar Per Westman.

Universitet som besöktes

 • Sydafrika: University of Johannesburg, University of Pretoria, University of Witwatersrand, University of Botswana, University of Cape Town, University of Stellenbosch och University of Western Cape. Dessutom deltagande vid ett seminarium på den svenska ambassaden i Pretoria.
 • Botswana: University of Botswana i Gaborone och Botswana International University of Science and Technology (BIUST).

Rektorer från följande lärosäten deltog på resan

 • Chalmers tekniska högskola
 • Försvarshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Kristianstad
 • Kungl. Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Mittuniversitetet
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet

Läs några av de deltagande rektorernas bloggar från resan