Besök på lärosäten i Sydafrika och Botswana

I mars 2016 arrangerar UKÄ tillsammans med Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) en rektorsresa till Sydafrika och Botswana.

Syftet med resan är att utveckla och fördjupa befintliga partnerskap och att inleda nya samarbeten. I programmet ingår besök på ett antal lärosäten och andra institutioner. Vistelsen avslutas med en workshop i Kapstaden, dit rektorer från alla lärosäten i Sydafrika är inbjudna.

Resan till de båda länderna ingår i UKÄ:s chefsutvecklingsuppdrag, femton rektorer från svenska lärosäten deltar. I delegationen ingår även statssekreterare Karin Röding och representanter från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Svenska institutet (SI). Universitetskansler Harriet Wallberg (UKÄ) och Andreas Göthenberg, VD på STINT, står som värdar för resan.

Sverige har sedan lång tid tillbaka samarbetat med Sydafrika inom olika områden, däribland utbildning och forskning. Relationen med Botswana har tidigare till stor del präglats av utvecklingssamarbete.