UKÄ medverkar i lärosätesgranskning i Moçambique och Tanzania

UKÄ har deltagit i granskning av kvalitetssäkringssystem för högre utbildning i Tanzania och Moçambique. Granskningen var en del i ett Sida-projekt för att utveckla och stärka forskning och utbildning. Resultatet visade att båda länderna på en övergripande nivå har nått goda resultat, men att de har en utmaning i att omsätta teori i praktik.

Fyra granskningar

Totalt genomfördes fyra lärosätesgranskningar inom ramen för Sida-projektet Assessment of quality assurance systems for postgraduate programmes in Tanzania and Moçambique. Också de myndigheter som ansvarar för kvalitetssäkring av högre utbildning i länderna granskades.

Viveka Persson, enhetschef vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ) medverkade i projektet. Hon, är positiv till resultatet och menar att både Moçambique och Tanzania har kommit långt vad gäller kvalitetssäkring och kvalitetsarbete på en övergripande nivå.

Skapa en "kvalitetskultur"

Båda länderna har på relativt kort tid skapat ett system för att kvalitetssäkra den högre utbildningen, bland annat genom lärosätesackrediteringar.

Den stora utmaningen framöver blir att omsätta policys och riktlinjer till konkret verksamhet och få till en kvalitetskultur som genomsyrar hela systemet. Det är ett implementeringsarbete som kommer att ta tid, säger Viveka Persson.

Liknande utmaningar i Sverige, Moçambique och Tanzania

Det finns paralleller mellan utvecklingen av det svenska kvalitetssäkringssystemet inom högre utbildning och utmaningarna Moçambique och Tanzania står inför. Tanzania har till exempel nyligen tagit fram en form av eexamensordning som påminner om den svenska, med fokus på kunskaper och förmågor som ska uppnås med utbildningen.

– I Sverige ser vi numera att utvärdering mot examensmålenär en drivkraft i lärosätenasutvecklingsarbete, vilket är positivt. Men examensmålen blev kända på allvar först när de konkret började användas i utvärderingssyfte. För att granskning ska kunna bidra till utveckling krävs att metoder och styrdokument driver på i den riktningen, säger Viveka Persson.