Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige

UKÄ ställer sig inte bakom den föreslagna modellen för utvärdering av svensk forskning. Det framgår av myndighetens remissvar på rapporten Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS.

Lärosätenas autonomi en viktig utgångspunkt

En huvudsaklig invändning mot FOKUS-förslaget är att granskningen sker på en allt för detaljerad nivå och i otillräcklig grad tar hänsyn till det kvalitetsarbete som sker vid lärosätena.

Det utvecklingsarbete som pågår vid UKÄ för att utarbeta en ny metod för att utvärdera utbildning bygger på lärosätenas ökade grad av självbestämmande och autonomi. En vägledande princip är att lärosätena har ett eget ansvar för att granska och upprätthålla kvalitet. UKÄ menar att det är angeläget att motsvarande princip fungerar som utgångspunkt även då lärosätenas forskning utvärderas. Annars riskerar motstridiga signaler att fördjupa tudelningen mellan utbildning och forskning.

Alltför omfattande förslag

UKÄ bedömer vidare att förslaget är alltför omfattande och att de avgränsningar som gjorts är otillräckliga samt menar att förslaget innebär en för tung belastning för lärosätena.

Mot bakgrund av detta menar UKÄ att Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS inte bör genomföras i sin nuvarande form.