Högskolesverige samlat till konferens

Den 23–24 november 2015 deltog närmare 600 personer från högskolesverige i konferensen Vi flyttar fram positionerna! arrangerad av UKÄ och Stockholms universitet.

Tre teman under konferensen

Konferensens innehåll byggde på tre teman:

  • Resurser och dimensionering
  • Kopplingen mellan forskning och utbildning
  • Kvalitetsarbete

Universitetskansler Harriet Wallberg och Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding berörde dessa tre teman när de öppnade konferensen på måndagen. De knöt även an till situationen i omvärlden med klimatförändringar, flyktingkatastrofer och terrordåd. Detta är viktiga frågor för vårt samhälle och då har akademin en viktig roll genom att dela med sig av kunskap kring dessa frågor och att erbjuda utbildningsmöjligheter för människor på flykt, betonade Harriet Wallberg.

Helene Hellmark Knutsson knöt an till flyktingfrågan

Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, knöt i sitt tal an till flyktingsituationen.
– Det är lätt att se en hopplös framtid. Men jag vill understryka att det är i tider som dessa vi behöver satsa än mer på forskning och på människor, sade ministern.

Hon avvisade även att Sverige generellt utbildar för många studenter.
– Vi behöver fler välutbildade. Fler måste få verktyg för att söka kunskap.

För att vi ska hänga med i den internationella konkurrensen måste Sverige satsa mer på utbildning och forskning, fortsatte ministern. Hon betonade att det finns brist på olika yrkeskategorier som lärare och vårdpersonal och det måste skapas fler utbildningsplatser inom dessa områden. Fler utbildningsplatser står dessutom inte i motsatsställning till hög kvalitet, betonade ministern. Den satsning som förra regeringen gjorde på forskning ska nu kompletteras med kraftigt ökade anslag till utbildning. Till och med 2018 ska regeringen satsa 250 miljoner på att bygga ut och stärka undervisningen, bland annat genom mer lärarledd undervisning. Bättre arbetslivsanknytning, fler sommarkurser, breddad rekrytering och ökad genomströmning är andra prioriterade frågor för regeringen.

Satsning på validering och kompletterande utbildningar

För att möta den ökade mängden flyktingar till Sverige blir det även satsningar på validering och kompletterande utbildningar. Ministern lyfte även behovet av att stärka forskningsanknytningen inom högre utbildning, tydligare rekryterings- och karriärvägar samt att jämställdheten måste öka inom akademin.

Efter att Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, visat hur felaktig bild allmänheten och media har av läget i världen och förklarat att det finns hopp - eländesrapporteringen till trots - var det dags för Bertil Andersson, rektor för Nanyang Technical University (NTU) i Singapore, att gå upp på scenen.

Erfarenheter från Singapore

Bertil Andersson talade om framgångsfaktorer som lyft asiatiska universitet. På de viktiga rankninglistorna letar sig allt fler asiatiska universitet in på topp 100-listorna, NTU är på plats 13 i världen enligt QS-rankningen.

Som rektor vid NTU har Bertil Andersson helt andra möjligheter att göra satsningar på kvalitet än vad svenska rektorer har. Efter en genomlysning av verksamheten vid NTU kom man till exempel fram till att 250 forskare inte kunde visa att de presterat tillräckligt. De fick sluta och istället gjordes en internationell rekrytering för att få in forskare och lärare av hög internationell klass. Idag kommer cirka 70 procent av lärarna vid NTU från andra länder än Singapore.

Under eftermiddagen fortsatte konferensen med att diskutera krisen i lärarförsörjningen och kvalitetsarbete vid olika lärosäten. Harriet Wallberg avslutade måndagen med en diskussion om hur ett nytt kvalitetssäkringssystem bör se ut.

Forskning, kvalitetssäkring och en global spaning

Tisdagen inleddes av professor Barbara Kehm, från Glasgows universitet som talade om strategisk styrning av utbildning och forskning.

Rektor Astrid Söderbergh Widding och professor Claes Hättestrand vid Stockholms universitet samtalade sedan om integrering av forskning och utbildning. Samtidigt talade Helka Kekäläinen från den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA om kvalitetssäkring.

Konferensen avslutades med att Peje Emilsson, grundare av bland annat Kreab och Kunskapskolan, talade om svensk global utbildning i den ”globaldigitala matchen” – och en påföljande diskussion.

Stort engagemang

Universitetskansler Harriet Wallberg summerar konferensen:

– Inbjudna talare, kommentatorer och inte minst konferensdeltagarna, lyfte relevanta frågeställningar för utvecklingen av högre utbildning i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld. Jag är oerhört glad över det stora engagemang som kom till uttryck. Vi tog tillsammans viktiga steg på vägen mot att flytta fram positionerna mot en svensk högre utbildning i världsklass.

Det viktigaste för högre utbildning

Som sista punkt ombads alla konferensdeltagare att skriva tre ord för att beskriva det viktigaste för att flytta fram positionerna för högre utbildning i Sverige. Resultatet ser du i ordmolnet.

Ordmoln: Resultatet av deltagarnas omröstning i slutet av konfeerensen

Ny nationell konferens om två år

2017 blir nästa tillfälle då UKÄ arrangerar nationell konferens om högre utbildning. Även då kommer det att ske i samarbete med ett lärosäte, vilket det blir är ännu inte bestämt.