Svensk översättning av ESG nu tillgänglig

UKÄ har översatt de gemensamma riktlinjerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, ESG, till svenska. Dokumentet bidrar till enhetlighet mellan länder och är ett viktigt komplement till bland annat de lagar och förordningar som styr lärosätenas verksamhet.

Efterlängtad översättning

Efterfrågan på en svensk översättning av Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, som allmänt kallas ESG, har varit stor. UKÄ hoppas att underlaget ska bli ett bra stöd för lärosätena i deras kvalitetsarbete, men framhåller att det är den engelska texten som är den officiella versionen även framöver.

– ESG på svenska behövs, men det är viktigt att komma ihåg att det är just en översättning av ett internationellt dokument. Även om inte alla begrepp och sammanhang är fullt tillämpbara på svenska förhållanden, fanns det ett värde i att följa den ursprungliga källtexten så långt det var möjligt, säger Stella Annani, utredare vid UKÄ och ansvarig för översättningen av ESG.

Översättningsarbetet har skett i samverkan med externa representanter för lärosäten och andra intressenter.

Ökar enhetligheten inom Europa

I ESG-dokumentet framgår att riktlinjerna inte ska tolkas som regler utan snarare som en vägledning. ESG tydliggör vikten av gemensamma standarder inom högre utbildning i Europa och framhåller god praxis inom kvalitetssäkringsområdet. Tillämpningen av ESG varierar beroende på kontexten.

– ESG är inte tvingande. Men de fyller en viktig funktion för att öka enhetligheten inom Europa och möjligheten att göra jämförelser mellan länder, säger Stella Annani.