Vilken plats har MOOCs i den svenska högskolan?

UKÄ utreder möjligheter och eventuella hinder med öppen nätbaserad utbildning, så kallade MOOCs, i svensk högskola.

Öppna nätbaserade kurser

På senare år har den tekniska utvecklingen möjliggjort nya former av högskoleutbildning på distans. Inte minst universitet i USA har varit pådrivande i att erbjuda stora mängder studenter nätbaserad utbildning, ofta helt utan kostnad. Utbildningarna kallas MOOCs; Massive Open Online Courses.

Även inom Sverige har några lärosäten startat MOOCs och flera överväger att göra det. Men det finns många oklarheter som behöver hanteras, bland annat hur MOOCs ska finansieras och eventuellt tillgodoräknande av kurserna. På uppdrag av regeringen utreder Universitetskanslersämbetet (UKÄ) möjligheter och eventuella hinder med att införa MOOCs i svensk högskola. Utredningen ska vara klar i början av 2016.

– Svenska lärosäten är sedan tidigare bra på nätbaserad utbildning, men MOOCs är annorlunda eftersom det inte finns några förkunskapskrav. En grundläggande uppgift för projektet är därför att definiera vad MOOCs innebär i Sverige och hantera de frågor regeringen och lärosätena bedömer behöver utredas. Det säger Marie Kahlroth, som leder projektet vid UKÄ.

Samla in erfarenheter

En viktig del i UKÄ:s projekt är att samla in och analysera de erfarenheter som redan finns vid svenska lärosäten.

– En förutsättning för att vi ska kunna föreslå lösningar är att vi känner till hur lärosätena ser på MOOCs. Under september kommer vi att skicka ut en enkät till samtliga statliga lärosäten och ett urval av de enskilda utbildningsanordnarna. Målet är att kartlägga vilket intresse och vilka erfarenheter som finns vad gäller MOOCs. Utöver frågorna om finansiering och tillgodoräknande är vi t.ex. intresserade av att veta vilken målgrupp och vilket syfte lärosätena har eller har haft med utbildningarna, säger Marie.

Projektet har tillsatt en extern referensgrupp där representanter för flera lärosäten ingår. Första mötet äger rum idag, fredagen den 4 september. Syftet är att diskutera enkätunderlaget innan det går ut till lärosätena. Längre fram i projektet kommer även andra berörda organisationer och myndigheter att involveras, till exempel Universitets- och högskolerådet (UHR) och CSN.

Mer information om UKÄ:s utredning om MOOCs kommer vartefter projektet fortskrider.

Projektledare:

  • Marie Kahlroth, UKÄ

Extern referensgrupp:

  • Lars Haikola, tidigare statlig utredare
  • Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
  • Jan Svärdhagen, Högskolan Dalarna
  • Kristina Arnrup Thorsbro, Lunds universitet
  • Jan-Olov Höög, Karolinska institutet