Uppföljningar hösten 2015 och våren 2016

2011 inledde UKÄ en omfattande kvalitetsgranskning av högre utbildning vid svenska lärosäten, nästan 2100 utbildningar har utvärderats. Under hösten 2015 och våren 2016 redovisas resultaten från de sista uppföljningarna kopplade till utvärderingscykeln.

Den mest omfattande utvärderingen under perioden gällde teknik- och ingenjörsutbildningar där kvalitén på 364 teknik- och ingenjörsutbildningar vid 24 lärosäten utvärderades. Specialistsjuksköterskeutbildningar och avancerade utbildningar inom omvårdnad är ett annat stort område där 130 utbildningar vid 24 lärosäten utvärderades.

Av alla de utbildningar som utvärderades fick 548 omdömet bristande kvalitet. Det innebär att utbildningarnas examenstillstånd ifrågasatts. Respektive lärosäte har då ett år på sig att vidta åtgärder. Vid samtliga uppföljningar hittills, med undantag för en, har UKÄ gett omdömet ”hög kvalitet”. Utbildningarna riskerar då inte längre att få sina examenstillstånd indragna. Av dessa 548 utbildningar har lärosätena själva fattat beslut om att lägga ner 65 utbildningar.

Uppföljningar under hösten 2015

Augusti

Fri konst, 1 st
Scenisk gestaltning, 2 st

September – december

Apotekarexamen, 1 st
Barnmorskeexamen, 1 st
Biomedicin, 11 st,
Idrottsvetenskap, 2 st
Konsthantverk och design 7 st
Media och design, 4 st
Militärvetenskapliga utbildningar, 2 st
Pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap, 16 st
Psykoterapeutexamen, 7 st
Socialt arbete och socionomexamen, 14 st
Specialpedagogik, speciallärar- och specialpedagogexamen, 8 st
Turismvetenskap, 6 st
Lantbruk och djur, 1 st
Uppföljningar under våren 2016
Specialistsjuksköterskeutvärderingen, yrkesutbildningar och generella examina, 74 st