Viktigt att informera sökande till utbildningar med överintag

Även vid överintag är det viktigt att Högskoleförordningens bestämmelser och eventuella beslut om undantag kring platsfördelningen följs.

I en skrivelse vill nu UKÄ uppmärksamma universitet och högskolor på två regler i samband med antagning.

  • Den student som antas till ett basår (förutbildning) samtidigt ska antas till en specifik efterföljande utbildning
  • Fördelning av platser till nybörjarstudenter

Liten chans att bli antagen som reserv

UKÄ har inga synpunkter på att högskolorna gör ett överintag. Det är dock viktigt att lärosätena tydligt informerar om att chansen att bli antagen kan vara liten även för de sökande som står först i kön av reserver.

Under 2016 genomför UKÄ stickprovskontroller för att granska hur lärosätena hanterar dessa frågor.