Metod för pilotutvärdering av forskarutbildning klar

UKÄ står i startgroparna att börja pilotutvärderingar inom forskarutbildningen. Nu är det klart vilken metod som kommer att användas i pilotomgången, som beräknas vara klar sommaren 2016.

Erfarenheterna från pilotomgången viktiga för att ta fram en fungerande modell

– Den metod som används under pilotfasen är till stor del den som gick ut på remiss i höstas. Vi är medvetna om att förslaget är omfattande och det finns delar i modellen som behöver analyseras närmare. Erfarenheter frånpilotutvärderingarna tillsammans med underlag från lärosätena kommer att ge oss goda förutsättningar att ta fram en fungerande modell för kvalitetssäkring av forskarutbildning. Det säger Jeanette Johansen, projektledare och utredare vid UKÄ.

Arbetet med att sammanställa remissvaren pågår för fullt inom UKÄ. Resultatet kommer i ett första steg att redovisas för de högskolor och universitet som deltar i pilotprojektet. Det sker i samband med uppstartsmöten som äger rum i slutet av mars. Därefter kommer en skriftlig sammanställning att göras.

Mer konkret hur vi kommer att hantera olika frågor återkommer vi till lite längre fram. Många av synpunkterna som framkommit i remissvaren prövas i pilotomgången. Därefter kommer metoden att justeras innan vi drar igång i full skala, säger Jeanette Johansen.

En ny modell för utvärdering av forskarutbildning väntas tas i bruk hösten 2016. Projektet är en del i utvecklingen av ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning i Sverige. Förslaget från regeringskansliet gick ut på remiss 19 mars 2015.