Rektorns kalender ingen allmän handling

Rektorns elektroniska kalender är ingen allmän handling och behöver därför inte lämnas ut. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i ett aktuellt ärende mellan tidningen Lundagård och Lunds universitet.

Under hösten 2013 begärde tidningen Lundagård att få ta del av elektroniskt förda kalendrar för rektor, prorektor och vice rektor vid Lunds universitet. Lunds universitet avslog begäran med motiveringen att kalendrarna inte var allmänna handlingar.

Lundagård bestämde sig då för att överklaga beslutet till kammarrätten i Göteborg. När kammarrätten avslog överklagandet tog Lundagård ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. I sitt yrkande hävdar Lundagård att kalendrarna ska jämföras med e-postloggar, som betraktas som en allmän handling. Kalendrarna bör även ses som register som också räknas som allmänna handlingar.

Men även Högsta förvaltningsdomstolen avslog Lundgårds överklagande. Trots att kalendrarna förvaras hos universitetet är det inte en upprättad handling. En elektronisk kalender är inget slutbehandlat ärende och inte heller en färdigställd handling på det sätt som det beskrivs i tryckfrihetsförordningen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen utgör inte kalendrarna heller ett diarium eller ett register. Tanken med en kalender är att den ska underlätta tidsplanering, det är inte fråga om en registrering av händelser i kronologisk ordning.

– Att elektroniska kalendrar inte är en allmän handling är ett vägledande beslut när det gäller hur offentlighetsprincipen ska tolkas, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid UKÄ.