Remiss om utvärdering av forskarutbildning

I dag den 18 december 2014 skickar UKÄ ut en remiss om ny modell för utvärdering av utbildningar på forskarnivå.

Lärosätena och de andra remissinstanserna ska svara på remissen senast den 27 februari 2015.

En pilotomgång kommer därefter att dra igång under våren 2015 och under hösten 2016 kommer utvärdering av all utbildning på forskarnivå att starta.