Preliminärt förslag på nytt utvärderingssystem

Universitetskansler Harriet Wallberg presenterade nyligen ett preliminärt förslag på nytt utvärderingssystem. Presentationen hölls på SUHF:s höstmöte samt på ett informationsmöte för lärosäten och andra intressenter. Mötesdeltagarna gavs tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Det preliminära förslaget i korthet:

UKÄ granskar i en sexårscykel alla lärosätens interna kvalitetssäkring av utbildningar. Det inbegriper stickprovsutvärderingar av enskilda utbildningar. Enskilda utbildningar utvärderas också på förekommen anledning.

Nationella utvärderingar utförs av UKÄ. Det kan vara tematiska utvärderingar av alla lärosätens arbete med t.ex. breddad rekrytering eller internationalisering. Det kan också innebära nationella utvärderingar av en utbildning utifrån resultat i UKÄ:s tidigare granskningar eller utifrån regeringsuppdrag. Lärosätena är delaktiga i att uppmärksamma vilka områden som bör bli föremål för nationella utvärderingar.

Utredningen lämnar sitt förslag till regeringen i december. Ett nytt system kommer tidigast vara igång i januari 2016.