Kvalitetssäkringen av högre utbildning utreds

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över de grundläggande principerna i ett kvalitetssäkringssystem.

UKÄ avslutar den första cykeln med utvärderingar hösten 2014 och regeringen menar därför att det finns anledning att överväga hur kvalitetssäkringen fortsättningsvis ska organiseras. Utredaren ska bland annat föreslå vilka delar och vilka processer det nationella kvalitetssäkringssystemet bör innehålla samt redovisa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan lärosätena och Universitetskanslersämbetet.

Regeringen har tillsatt professor Harriet Wallberg Henriksson som särskild utredare. Hon var fram till januari 2013 rektor för Karolinska institutet. Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014.