"Värdefullt att högskolan debatteras"

Det har förts en intensiv debatt i olika medier de senaste veckorna, utlöst av att UKÄ inte längre kan vara medlem i ENQA.
– Debatten var överraskande stark men samtidigt tycker jag det är bra att högskolan förs upp i den aktuella politiska debatten, menar universitetskansler Lars Haikola.

Medlemskap i ENQA är viktigt

Det är viktigt för UKÄ och Sverige att vara med i ENQA – vi ska vara medlemmar i den organisationen med nästa generation av utvärderingssystem. Vi ska vara med i den europeiska familjen av högre utbildning. Däremot spelar medlemskap i ENQA mindre roll i det vardagliga utbytet av studenter mellan europeiska lärosäten. Det samarbetet styrs främst i Enic/Naric-nätverket genom bevakning av Sveriges anpassning till EQF (European Qualification Framework), nyttjandet av Diploma Supplement och övriga samarbetsinstrument i Bolognaprocessen.

Utvärderingar skapar alltid debatt och det är inte förvånande att vårt system skapar diskussion. Vår utvärderingsmodell är ett skarpt och mycket tydligt system. Den tregradiga skalan vi använder kan också bjuda in till förenklade slutsatser, inte minst i massmedia. I arbetet med en reviderad metod ska vi se över hur vi kan minska den trubbighet som finns i dagens bedömningsskala.

Utvärderingssystemet revideras

För närvarande pågår ett omfattande arbete med att revidera utvärderingssystemet som ska gälla från 2015. Vi analyserar noga våra egna och andras erfarenheter och har en ambitiös plan för samtal med olika intressenter. En viktig part är naturligtvis SUHF, som antog ett program för utvärdering av högre utbildning i oktober 2013. Detta program skiljer sig helt från nuvarande system. Vi på UKÄ förstår att det i första hand är detta program SUHF vill driva. Det är dock mycket viktigt för utvecklingen av det nya systemet att diskutera förbättringsförslag. Vi hoppas att trots de ideologiska invändningar som finns kunna få synpunkter på metodologiska förbättringar inom de ramar som är satta av riksdagen.

Vi för också samtal med arbetslivsföreträdare, SFS, SACO, TCO och SULF. Fokusgruppintervjuer och intervjuer med både tidigare bedömare och samordnare på lärosätena genomförs också. Vi tror att en bred diskussion med sektorn kan ge värdefull input på utvecklingen av det nuvarande systemet.

Lars Haikola, universitetskansler

ENQA är en europeisk utvärderingsorganisation. Förkortningen står för the European Association for Quality Assurance in Higher Education.