Fortsatt förändring och utveckling 2014

Det första året i ny skepnad är snart till ända och UKÄ blickar tillbaka på ett år fullt av förändring och utveckling. I framåtblick mot 2014 så ter sig samma nyckelord gälla. Vår verksamhet utvecklas kontinuerligt, skriver universitetskansler Lars Haikola:

I en sammanfattande summering kan några delar nämnas:

Den fulla bilden av utvärderingsmodellen är nu klarare efter att vi har beslutat om uppföljningar av de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet. En hel cykel är genomförd i modellen. Vi har fått ett mer fullständigt underlag för att utveckla metoden för en reviderad utvärderingsmodell från 2015. Det känns mer tillfredsställande och gediget än den enkätundersökning till sektorn som gjordes efter bara en kort tid av utvärderingar. Då var vi angelägna att fånga upp signaler om vilka effekter modellen gav på lärosätena, men resultatet vi fick in gav oss ett tydligt besked: det var för tidigt att dra slutsatser. Nu är vi i full gång med metodutvecklingsarbetet och det blir intensivt under 2014. Sektorn kommer att märka av det bland annat genom att vi kommer att samla alla intressenter i utvärdering av högre utbildning för konsultationer.

De sista utvärderingarna i nuvarande modell beslutas nästa år, och det blir bland annat några mycket stora utbildningar inom vårdutbildningssektorn. Vi kommer även att analysera övergripande utvärderingsresultat för att se mönster och dra lärdomar om högskolesverige.

Under 2013 arrangerade vi ett antal seminarier om ämnesvisa erfarenheter och konferenser för specifika grupper. Möten av dessa slag är viktiga för oss och, tror vi, för sektorn. Vi kommer under 2014 att fortsätta med att bjuda in till seminarier och konferenser. Redan nu kan vi annonsera en konferens den 21 maj om dubbla examina, ett fenomen som utvärderingssystemet uppmärksammat. Konferensen sker i samverkan med Örebro universitet och äger rum i Örebro.

Vi ska fortsätta att med hög kvalitet utveckla och förvalta den officiella statistiken för högskolan. Vår bästsäljare, årsrapporten för universitet och högskolor, ska förstås tas fram även för 2014. Vi ser också ett ökande intresse för den engelska versionen av årsrapporten och nästa år vill vi publicera den i nära anslutning till den svenska, precis som vi kunde göra i år.

Ett uppdrag som vi lagt stort fokus på att utveckla under vårt första år är granskningen av effektiviteten i lärosätenas resursutnyttjande. Ett antal analyser av resursutnyttjande och produktivitet har levererats, bland annat om sommarkurser och kursklassificering. Vi har även lagt in effektivitetsfakta i ett nytt verktyg på webben. Det kommer att fyllas på ytterligare under nästa år. Vår ambition är att vi också ska kunna bidra med ett slags analysstöd för resursutnyttjande som lärosätena själva ska kunna använda genom att vi succesivt gör olika data om resursutnyttjande och produktivitet tillgängliga i den så kallade Högskoleutforskaren. I den ska lärosätena själva kunna laborera och använda data mer fritt.

Tillsynsverksamheten införde en ny metod för tillsynsbesök under 2013, som innebar att man väljer ut ett antal frågeställningar anpassade för det aktuella lärosätet. Detta mer tematiserade system har hittills visat sig fungera väl. Sammanfattningsvis är det mycket som gjorts och mycket som ligger framför oss, bland annat ska vi fortsätta utvecklingen av vår webbplats så att våra resultat blir ännu mer tillgängliga för alla som har intresse av dem.

En kontinuerlig dialog med intressenter är nödvändig för våra möjligheter att fylla vårt uppdrag.

Lars Haikola, Universitetskansler