Bristande kvalitet – nu redovisar lärosätena sina insatser

Det nuvarande utvärderingssystemet har lett till att examensmålen fått större tyngd i den högre utbildningen. Det konstateras när åtgärdsredovisningar från de utbildningar som fått "bristande kvalitet" nu kommit in till UKÄ.

– Vi kan nu se att utvärderingssystemet driver på kvalitetsutvecklingen av högre utbildning. Det konstaterar Maria Sundkvist, tidigare avdelningschef vid utvärderingsavdelningen på UKÄ, när hon har läst de första åtgärdsredovisningarna.

Redovisningarna gäller de 39 utbildningar som fick omdömet "bristande kvalitet" i de första besluten. Lärosätena har haft ett år på sig att redovisa hur de ska säkra att utbildningen håller hög kvalitet. Maria Sundkvist har läst de 34 redovisningar som kommit in; fem utbildningar har lärosätena valt att lägga ner. Nästa steg är att ämnessakkunniga bedömare ska granska om åtgärderna är tillräckliga för att lärosätet ska få behålla examenstillståndet. Uppföljningen skiljer sig från den tidigare bedömningen genom att det inte är studenternas resultat som bedöms utan de åtgärder som lärosätena vidtagit för att garantera att alla studenter som tar examen har de kunskaper, färdigheter och förmågor som examensordningen kräver.

Totalt redovisas drygt 130 unika åtgärder som lärosätena vidtagit för att åtgärda bristerna.

– Det är en stor bredd i de åtgärder som genomförs. Det visar att vi har ett bra utvärderingssystem, för det leder till kvalitetshöjande åtgärder som kanske annars aldrig hade blivit gjorda, säger Maria Sundkvist.

Febril aktivitet

Hon jämför med tidigare utvärderingsmodell som hon mötte som dekan på ett lärosäte.

– Då fick vi direkt anvisat av bedömargruppen vad som behövde förbättras, och vi hade redan åtgärdat det när beslutet från Högskoleverket kom. Några fler kvalitetsdrivande åtgärder gjordes inte i samband med att utvärderingen offentliggjordes, all kraft gick istället åt till att möta massmedia och förklara för studenter att examenstillståndet inte var återkallat.

– I de rapporter vi nu fått in från lärosätena kan vi se att det varit febril aktivitet under året att arbeta med hur de ska förbättra sin utbildning. Lärosätena har själva analyserat och beslutat vad som behövs i just deras fall.

De vanligaste förändringarna som genomförts är att kurs- och utbildningsplaner skrivits om så att samtliga nationella examensmål täcks in i examen. Tydligare styrning inför examen och kvalitetssäkring av processerna kring studenternas självständiga arbeten är andra stora områden. Flera redovisningar handlar om att man byggt upp ett kollegialt samarbete kring utbildningarna. Likaså är det vanligt att färdighetstränande moment har fått större utrymme i utbildningarna.

Examensmålen håller

En påtaglig effekt av det nuvarande systemet är att examensmålen kommit i fokus.

– Det uppstod en diskussion om målen var rimliga när vi började utvärderingsarbetet, men jag tycker att vi kan se att de är bra och håller.

Maria Sundkvist lämnar UKÄ den sista maj 2013 för att arbeta med kvalitetsfrågor på Linköpings universitet. Vad tar du med dig för erfarenheter om utvärderingar?

– Man ska inte skapa för krångliga, tidskrävande system och vara noga med att definiera en grundfråga för vad man vill granska. Grundfrågan i utvärderingssystemet för utbildningar är enkel och mycket viktig för utbildningarnas kvalitet: kan studenterna tillräckligt när de tagit sin examen?

– Det har varit mycket tillfredsställande att få ta del av allt gott arbete som har lagts ned för att förbättra kvaliteten på utbildningar som haft en eller flera brister. Det är glädjande att se att det externa kvalitetssäkringssystemet bidragit till att öka kvaliteten på svensk högre utbildning. Jag hoppas och tror att våra skeptiska kollegor i ENQA* bättre kan förstå hur kvalitetsdrivande det här systemet är, nu när vi kommit så här långt i processen, avslutar Maria Sundkvist.

* ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) är en europeisk organisation med syfte att främja samarbete inom kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa.