Lars Haikola om Wennemos analys: "De preliminära slutsatserna motsäger farhågor"

Här kommenterar universitetskansler Lars Haikola Irene Wennemos analys av resultaten från kvalitetsgranskningarna.

Lars Haikola menar att analysen illustrerar att utvärderingssystemet är hållbart och ger underlag för intressanta analyser, men påpekar att genomlysningar som Wennemos dock måste hanteras med viss försiktighet ännu.

Irene Wennemos analys av resultaten från kvalitetsgranskningarna hittills är intressant. Den illustrerar att utvärderingssystemet är hållbart och ger underlag för intressanta analyser. Denna typ av genomlysningar, som dock måste hanteras med viss försiktighet ännu, kommer UKÄ själv att genomföra när underlaget breddats ytterligare. Vi välkomnar också fler intressenter att dra slutsatser ur det mycket stora underlaget. I slutet av 2014 kommer resultaten att föreligga i sin helhet när UKÄ genomfört hela utvärderingscykeln.

Som Irene Wennemo påpekar är en intressant preliminär slutsats att också de små lärosätena kan uppnå mycket hög kvalitet. En farhåga med systemet, uttalad bland annat av studenterna, var att det skulle komma att gynna de etablerade lärosätena som rekryterar studievana studenter. Denna farhåga jävas alltså. Som förlorare pekar hon istället på de mellanstora lärosätena som riskerar att greppa över för mycket. Detta är en hypotes som behöver ytterligare underlag innan vi kan påstå att det är rätt förklaring.

Onekligen står lärosäten inför svåra beslut när de ska ta ställning till vilka åtgärder de ska vidta angående en ifrågasatt utbildning. Om ett lärosäte får 40 % av sina utbildningar ifrågasatta, som Irene Wennemo anger, så kan det naturligtvis bli dramatiska effekter. Men det är nödvändigt att först se exakt vilka utbildningar som är ifrågasatta och hur stora dessa är. Om en ifrågasatt utbildning utgör en del av lärosätets profil och omfattar ett stort antal helårsstudenter och helårsprestationer, så är det säkert angeläget för lärosätet att utveckla och förbättra en sådan utbildning. Däremot – om den ifrågasatta utbildningen är perifer för lärosätet och av liten omfattning så understryker en kritisk bedömning snarast att utbildningen bör läggas ned.

Den punkt jag ivrigast stödjer Irene Wennemo i är slutsatsen att det behövs en "nationell strategi". En återgång till 70-talets centralplanerade utbildningssystem är utesluten, men vi är heller inte betjänta av dagens motsats som leder till överetablering av utbildningar och underkritiska utbildningsmiljöer.