Björklund: "Dagens resurs­tilldelnings­system är genom­strömnings­befrämjande men inte kvalitets­främjande"

Utbildningsminister Jan Björklund höll ett inledningstal vid UKÄ:s kick-off i början av mars. Han talade främst om vikten av kvalitet och resultatinriktning för den högre utbildningen i Sverige och uttryckte att fokus inte bör ligga på att öka antalet studieplatser utan att se till att nuvarande utbildningar har bibehållen kvalitet.

Söktrycket kommer att minska

Björklund menade att lärosätena måste vara förberedda på att söktrycket kommer att minska drastiskt eftersom det år 2020 kommer att finnas 20 procent färre 20-åringar än i dag. Att styra utbildningsvolymen för olika områden för att på så sätt anpassa den till en kommande arbetsmarknad menar Björklund är nästan omöjligt, men att det trots allt finns utbildningar där vi med största säkerhet kan säga att vi utbildar för få studenter i dag. De utbildningar han nämnde var vård- och ingenjörsutbildningar.

Den resultatorienterade utvärderingsmetoden som nu införts, där man utvärderar om studenterna når de uppsatta målen, är bra men behöver vidareutvecklas. Dock påpekade Björklund att det fortfarande ska vara fokus på att mäta det han kallade för studenternas output snarare än utbildningarnas input (till exempel lärartäthet) och att det är viktigt att undermåliga utbildningar ska kunna läggas ned.

Den internationella kritiken

Den kritik som ENQA riktat mot det nya utvärderingssystemet tar Björklund med ro och menar att huvuddelen av länderna i Europa är på väg åt samma håll som vi. Inriktningen är att mäta i vilken utsträckning studenterna når målen istället för att granska de förutsättningar som utbildningen ger studenterna att nå målen.

Uppdrag att granska effektivitet

När UKÄ:s nya uppdrag med att undersöka hur effektivt lärosätena använder sina resurser kom på tal menade Björklund att det resurstilldelningssystem vi har haft sedan 1990-talet främjar de högskoleutbildningar som är lätta att rekrytera studenter till och som är enkla för studenterna att ta sig igenom. Det är här som UKÄ:s uppdrag med att granska såväl resursutnyttjandet som utbildningarnas kvalitet blir extra viktiga, hävdade Björklund.