Givande erfarenhets­utbyten om psykologi­utvärderingen

Erfarenheter från kvalitetsutvärderingen av psykologi- och psykologexamen diskuterades nyligen på ett seminarium i Stockholm.

Universitetskansler Lars Haikola presenterade syftet med seminariet med att UKÄ har en hypotes om att det finns mer information att hämta i utvärderingarna än vad som kommer fram i de strikta rapporterna. Därför arrangerar vi ett antal seminarier med olika ämnesgrupper för att bedömargrupperna ska få tillfälle att dela med sig av sina iakttagelser till kollegor.

– Om vår hypotes stämmer, att det finns mer information, så ska vi undersöka hur den ska kunna användas och komma till nytta mera systematiskt i framtiden, berättade Lars Haikola.

Ordförande i bedömargruppen för psykologutbildningen, Philip Hwang, och de två vice ordföranden Peter Juslin och Ulla Ek, ledde seminariet och bekräftade direkt hypotesen.

– Vi var frustrerade över att utvärderingsrapporten blev så stram. Det var en hel del som inte kom med, sa Philip Hwang.

Examensmålen ofta okända

En fråga som väckte funderingar i utvärderingsarbetet var examensmålen. Utvärderingsmodellen bygger på att det är studenternas resultat utifrån examensmålen som ska granskas.

– Vi mötte många lärare och studenter som inte kände till examensmålen. Det gällde även mig. Målen är också problematiskt formulerade, med många led och flera mål inom samma mål. De har inte tagits fram utifrån tanken att man ska utvärdera mot dem, och i vissa fall fungerar de inte i nuvarande modell. De går inte att se i de självständiga arbetena, sa Philip Hwang.

– Jag tycker ändå att det är rimligt att man ska kunna utvärdera mot målen, fortsatte han, och påpekade att det pågår diskussioner med departementet om formuleringarna i målen.

Olika uppsatskulturer på lärosätena, självvärderingarna och urvalet av examensmål var andra frågor inom utvärderingsmodellen som diskuterades. Ledningen för bedömargruppen redovisade också sina intryck av "tillståndet" inom ämnesområdet.

Seminarier och konferenser viktiga inför arbetet med nästa utvärderingssystem

Fler seminarier för andra ämnesområden planeras under våren 2013, och ett som ska handla om enskilda kurser som inte ingår i någon examen.

Två konferenser äger också rum under våren. Där kommer man att diskutera hur studenters respektive näringslivets perspektiv ska kunna tas tillvara.

Läs mer om de planerade konferenserna/seminarierna