Konferenser en del i utvecklings­arbetet av utvärderings­systemet

Nu utvecklar och förnyar UKÄ utvärderingssystemet. Via konferenser och seminarier tar vi in synpunkter från lärosäten, studentorganisationer och arbetslivs­representanter.

Som ett led i utvecklings­arbetet av metoder för att utvärdera kvaliteten vid universitet och högskolor genomför vi under våren 2013 seminarier och konferenser i samverkan med lärosäten, studentorganisationer och arbetslivsrepresentanter.

Mindre seminarier arrangeras på några utvalda utvärderingsområden, för att lyfta upp erfarenheter som berör just det området. Två konferenser kommer att riktas till studenter respektive arbetslivsrepresentanter.

Ny utvärderingsmodell

Slutsatser från de olika mötena blir viktiga inspel i det arbete som inletts på UKÄ med att ta fram en ny utvärderingsmodell som ska gälla efter 2015.

Vissa justeringar har redan skett i nuvarande modell efter erfarenheter som dragits hittills. Bland annat har det blivit tydligare hur självvärderingen ska skrivas, den får också en starkare roll när det gäller granskning av yrkesexamensutbildningar. I dessa utbildningar är det ännu tydligare att det självständiga arbetet inte kan ge svar på hur alla mål uppfylls.