Ett roligt och lärorikt uppdrag

Den 17 mars i år startade den femte omgången lärosätesgranskningar i nuvarande granskningscykel med två dagars bedömarintroduktion. Nu, mitt i granskningsomgången, pågår arbetet för fullt.

Att vara bedömare är ett unikt tillfälle, nästan som kompetensutveckling. Det är givande för den som är bedömare, även om det tar en del tid i anspråk. Innan arbetet i bedömargrupperna drar igång får alla en introduktion till arbetet.

Viveka Persson, gruppchef på UKÄs utvärderingsavdelning, inleder introduktionsdagen. - Kvalitetssäkring och tematiska utvärderingar bidrar till kontroll och utveckling av högskolesektorn. Och utan bedömare kan vi inte göra detta. Ni har nominerats av sektorn, så ni har deras legitimitet, understryker hon.

Lärosätesgranskningar tittar på system och processer

I lärosätesgranskningarna är det lärosätets systematiska kvalitetsarbete som är i fokus. I utbildningsutvärderingarna tittar bedömarna på resultat och kvalitet i specifika utbildningar. Ibland är det lätt att halka in på kvalitet även vid lärosätesgranskningar, men det är inte bedömarnas uppgift i det här fallet. Snarare ska de granska hur väl lärosätet rutiner och processer kan fånga upp och hantera kvalitetsfrågor i samtliga utbildningar. Det är alltså systemen det är fokus på.

”Det är mycket jobb, men det ger väldigt mycket”

Efter introduktionen samlas bedömargrupperna gruppvis för att prata om sitt kommande uppdrag. På frågan vad de särskilt ser fram emot i bedömargruppsarbetet blir bilden ganska tydlig: Många ser fram emot att se hur det nuvarande systemet satt sig, att få kontakter och att se hur andra jobbar med kvalitetsfrågor.

Leif Kari är till vardags vicerektor för utbildning på KTH. I det här sammanhanget är han också ordförande i en av bedömargrupperna. Han håller med de övriga och har ungefär samma intention med arbetet. - Det jag lär mig här kan jag direkt använda och ta med mig till KTH, konstaterar han.

Hannie Lundgren har varit bedömare flera gånger tidigare. Hon är en av arbetslivsrepresentanterna bland bedömarna och arbetar som forskningschef på Region Skåne. Hannie tar med sig mycket av det hon lär sig av bedömargrupparbetet in i sin egen organisation. Och får goda vänner på köpet. - Det är mycket jobb, men det ger väldigt mycket.

Halvtid i lärosätesgranskningen

Några månader senare är arbetet i bedömargrupperna i full gång. Vi återkommer till Leif och Hannie för att se hur det går. För att få med ytterligare perspektiv kontaktades också Emilia Barsk, studentrepresentant som arbetat med studentfackliga frågor vid Umeås studentkår.

På frågan om det är något som överraskat eller varit annorlunda mot vad han trott svarar Leif: - Det är tidskrävande, men det visste jag redan innan. Det ska möjligen vara att det är ännu roligare än jag trodde.

Även Hannie kommenterar tiden: - Det som överraskade första gången är att det är mer än vad man tror. Den stora tidsslukaren är att läsa in sig. Dels på sektorn, men sen också på det aktuella lärosätet. Det är en helt ny värld att sätta sig in i. Inte bara att läsa om, utan också förstå.

En annan sak som överraskar på ett positivt sätt är hur snabbt gruppen kommer ihop sig och jobbar mot ett gemensamt mål, berättar Hannie. – Det är en av det saker som gör det till ett spännande arbete.

Allt mer spännande vartefter

Men vad är då det roligaste med bedömningsarbetet? - Blir allt mer spännande ju närmare vi kommer slutresultatet, berättar Emilia. - Nu när vi hållit på ett tag och fått en bild av bedömarobjektet och systemet börjar vi få en verklig uppfattning av materialet. Det tar ett tag att sätta allt i ett sammanhang och förstå vad det betyder i praktiken. Det får substans vartefter, fortsätter hon.

Att träffa företrädarna för högskolan via digitala platsbesök har funkat bra, även om det varit roligare att ses i verkliga livet. Emilia har också mycket uppskattat möjligheten att träffa högskolans studeranderepresentanter. - På platsbesöken har vi tillfälle att ställa frågor som inte ställs i självvärderingen, berättar hon.

På grund av den pågående Corona-pandemin har bedömargruppen för den här granskningsomgången bara träffats via Zoom. Även om det är värdefullt att träffas fysiskt, har det digitala alternativet också fungerat väldigt bra. - Bra diskussioner, många olika perspektiv. De saker som vi påpekar är väldigt olika vilket är spännande. Vi kompletterar varandra väldigt bra, avslutar Emilia Barsk.

Var med i en bedömargrupp om du får chansen

På frågan: varför skulle du rekommendera andra att ta chansen att ingå i en bedömargrupp? återkommer Leif, Hannie och Emilia till det roliga, intressanta och lärorika.

- Det är mycket lärorikt! Man lär sig inte bara massor om lärosätet som granskas utan även av kollegorna i bedömargruppen. Och att det finns så många perspektiv och sätt att lösa samma utmaningar. Men också likheter. Och inte minst är det roligt att arbeta med kollegorna i bedömargruppen, berättar Leif Kari.

- Det är intressant att få större inblick i organisationen, hur lärosäten fungerar och samverkan mellan nivåer. Det är nyttigt som student att ta med det till sitt eget lärosäte och jämföra och upptäcka att det inte fungerar likadant på alla ställen. Det här är något jag hade haft nytta av som studentombud på mitt eget lärosäte, säger Emilia Barsk.

 

Alla granskningar genomförs av oberoende bedömargrupper som UKÄ sätter samman utifrån ett nomineringsförfarande. Bedömargrupperna består av student- och doktorandrepresentanter, företrädare för arbetslivet och sakkunniga från högskolesektorn, som alla deltar på lika villkor. UKÄ fattar sedan ett beslut baserat på bedömargruppernas granskningar.

Metoden för kvalitetssäkringsarbetet är framtagen av lärosätena tillsammans med UKÄ. Den är prövad och reviderad ett par gånger och fungerar relativt bra. När den åttonde granskningsomgången är genomförd kommer metoden att bytas ut mot en reviderad dito. Förstudiearbetet med denna är redan inledd.