En cykel av granskning och uppföljning

UKÄ granskar kvaliteten på ett stort antal utbildningar. Bland annat lärarutbildningar och vårdutbildningar. Dessa genomförs fram till och med 2022. Efter granskningarna görs också uppföljningar för de utbildningar som fått omdömet ifrågasatt kvalitet.

Granskningen av förskollärar- och grundlärarutbildningar klar för den här gången

Våren 2018 startade en utvärdering av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar. Resultaten från dessa publicerades i april 2019.

I utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen 2018-2019, ingick 68 utbildningar varav 32 stycken fick omdömet ifrågasatt kvalitet. Dessa 32 inkluderades i en uppföljning som påbörjades våren 2020.

Uppföljning i flera steg

Underlag för bedömningen i uppföljningen har varit lärosätets åtgärdsredovisning och i några fall även kompletteringar som begärts in av bedömargruppen samt en webb-intervju med företrädare för lärosätet.

Under 2020 har beslut tagits löpande av UKÄ om att inte längre ifrågasätta kvaliteten på 30 av de 32 utbildningarna. Dessa har istället fått det samlade omdömet hög kvalitet.

- Det är glädjande att lärosätena åtgärdat de brister som kom upp i granskningarna, berättar Ellinor Alvesson, utredare på UKÄ. Nu har nästan alla fått omdömet hög kvalitet. Två utbildningar fick visserligen indraget tillstånd, men lärosätena har signalerat att de ska jobba vidare med det utvecklingsarbete som behövs för att söka nytt examenstillstånd i framtiden, fortsätter hon.

Stort engagemang i bedömargruppen

De personer som sedan arbetade med uppföljningen hade också varit med i den ursprungliga bedömningen. Samarbetet funkade bra, det fanns en stor samstämmighet och bedömargruppen tog sitt arbete på stort allvar, berättar Kristina Sundberg, utredare på UKÄ. - Det finns en stark vilja att säkerställa hög kvalitet på våra utbildningar. Det är roligt att så många av bedömarna också ville vara med i uppföljningen.

Den här uppföljningen använde en justerad och effektivare metod vilket också fick mycket god respons från bedömarna. – Vi är mycket nöjda med att metodutvecklingsarbetet landat så väl. Det är något vi också kan lyfta in i uppföljningen av ämneslärarutbildningarnas granskningar, avslutar Kristina.

Ämneslärarutbildningen näst på tur

Hösten 2018 påbörjades en utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Utvärderingen omfattade matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, dans och musik. Resultaten från dessa publicerades i februari 2020.

Ellinor Alvesson är projektledare för uppföljningen av granskningen av ämneslärarutbildningarna. Fram till den 18 februari har de lärosäten som fått omdömet ifrågasatt kvalitet möjlighet att skicka in en åtgärdsredovisning. Därefter drar uppföljningsarbetet i gång.

- Med så många olika ämnen kommer det att se väldigt olika ut mellan utbildningarna. Det involverar ämnena på specifika sätt som har olika förutsättningar. Sammantaget kommer 44 utbildningar följas upp, avslutar hon.