Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom området breddad rekrytering

Den 25 november bjöd UKÄ och Include, nätverket för breddad rekrytering, in till workshop med anledning av det uppdrag som universitet och högskolor har att främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Workshop om breddad rekrytering den 25 november

Syftet var att skapa ett tillfälle för erfarenhetsutbyte om arbetet med en lärosätesövergripande självvärdering och om arbetet med breddad rekrytering.

- Det blev en plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för alla som deltog, konstaterar Heléne Fröborg, projektledare för den tematiska utvärderingen av lärosätenas arbete med breddad rekrytering vid Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

En tematisk utvärdering i två delar – utvärderingar och analyser

Den ena delen är utvärderingen av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Genom att UKÄ i den här utvärderingen använder utvärderingsfrågor i stället för mer styrande bedömningsgrunder, ges lärosätena möjlighet att redogöra för arbetet utifrån sina förutsättningar och få återkoppling på det. Till skillnad mot inom andra granskningar i UKÄ:s kvalitetssäkringssystem kommer inte lärosätet få ett samlat omdöme om lärosätets arbete är godkänt eller inte. Lärosätena kommer att få en bedömning av två bedömningsområden genom graderade rekommendationer.

- Utvärderingen är ett tillfälle för lärosätena att beskriva, analysera och värdera sitt eget arbete med breddad rekrytering, säger Heléne Fröborg.

Utvärderingen startar i och med upptaktsmötet 25 januari 2021. I maj ska lärosätenas självvärderingar sändas in till UKÄ och bedömargruppens arbete tar vid. Utvärderingen slutredovisas till utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2022. I utvärderingen sammanfattar bedömargruppen den nationella bilden av lärosätenas arbete med breddad rekrytering.

- Alla är medvetna om att uppdraget är komplicerat och viljan av att dela med sig av arbeten som gynnar breddat deltagande och breddad rekrytering är så långt vi kan se mycket god, fortsätter Heléne.

Analyser belyser snedrekryteringen ur olika perspektiv

Den andra delen består av flera analyser som publiceras från hösten 2020 till våren 2021 och som redogör för snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv. Här ingår också en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige och Norden. Analyserna sammanfattas och tillfogas slutredovisningen.

- Sammantaget kommer utvärderingen ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med frågan och hur långt Sverige har nått med att minska snedrekryteringen till högskolan, säger Heléne Fröborg.

Återkoppling och återföreningskonferens

Under våren 2022 anordnar UKÄ en återföringskonferens i form av en workshop. Det kommer att finnas möjlighet att ta del av framgångsrika arbetssätt som har identifierats, den nationella bilden av snedrekryteringen och arbetet som pågår inom området.

Vad händer härnäst?

- Vi uppdaterar kontinuerligt webbsidan om breddad rekrytering i takt med att nya analyser och rapporter tillfogas. I oktober publicerades resultatet från enkätundersökning om gymnasieelevers studieintresse där UKÄ samarbetat med CSN och UHR. I slutet av november kom en rapport som beskriver den sociala snedrekryteringen till högskolan i ett historiskt perspektiv. Efter årsskiftet kommer en tredje analys som visar deltagande, prestationer och övergångar inom och mellan stadierna i utbildningssystemet. UKÄ kommer också att under våren 2021 publicera en kunskapsöversikt av breddad rekrytering i Sverige med ett nordiskt jämförande perspektiv.

- Vi ser fram emot att producera och sprida kunskap inom ramen för uppdraget för att ytterligare bidra till utveckling inom området. Den tematiska utvärderingen är bara början. Arbetet kan sedan fortsätta i andra sammanhang för att sprida de goda exempel som finns runt om i hela landet, avslutar Heléne Fröborg

Tre frågor till Helene Fröborg, projektledare för den tematiska utvärderingen om breddad rekrytering:

1. Vilken är den största utmaningen med breddad rekrytering?
Att nå fram till att fler väljer högre utbildning är en utmaning för samhället, men så länge som det finns en outnyttjad potential, en grupp människor som mycket väl skulle klara men inte väljer en högskoleutbildning är det något som samhället bör uppmärksamma.

2. Vad ser du fram emot i projektet?
Jag ser fram emot att delta i en process där den lärande delen av en utvärdering är så central. Genom utvärderingens öppna frågor kan lärosätet komma att få syn på sina arbetssätt och uppmärksamma verktyg som kan användas av andra.

UKÄ har mycket kunskap om snedrekrytering till högskolan i form av statistik och analyser. Jag ser också fram emot att arbeta med bedömargruppen för att sprida en nationell bild.

3. Varför är breddad rekrytering och projektet viktigt?
Snedrekryteringen till högskolan är omfattande, väldokumenterad och påfallande envis, för att citera en av mina kollegor i projektet. Att social bakgrund fortsätter att ha betydelse för valet att studera på högskolan är ett demokratiproblem som vi behöver hantera. En breddad rekrytering till högskolan ger fler möjlighet att utnyttja sin potential och dessutom samhället tillgång till en resurs som vi annars kanske skulle gå miste om. UKÄ har i uppdrag att granska lärosätenas arbete med att bredda rekryteringen till högskolan och det genomförs med ett tydligt utvecklande syfte.