3 frågor om kvalitetsgranskningen av lärarutbildningarna

Den 16 april släpps de första resultaten från UKÄ:s omfattande utvärdering av kvaliteten på landets lärarutbildningar. Vi ställde tre frågor om utvärderingen till Lisa Jämtsved Lundmark, biträdande avdelningschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning.

1. Vilka utbildningar har ni granskat?

Vi granskar lärarutbildningar vid samtliga universitet och högskolor som har examenstillstånd för lärarutbildningar. De första resultaten, som kommer den 16 april, gäller alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, det vill säga utbildningarna för dem som ska undervisa i förskolan, fritidshem, förskoleklass, och årskurs 1–6.

2. Är det ni på UKÄ som bestämmer vilket omdöme en utbildning ska få?

Det är UKÄ som fattar de slutgiltiga besluten, men besluten grundas på det arbete som oberoende bedömargrupper gjort. Bedömargrupperna består av sakkunniga inom ämnet, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. De baserar sina bedömningar på 1) självvärderingar som varje lärosäte skickat in till UKÄ, 2) studenternas examensarbeten från det senaste året, 3) intervjuer med högskolan och med studenter samt 4) statistik över genomströmningen av studenter på utbildningen i fråga.

3. Vad grundas bedömningarna på?

Utvärderingarna bygger på fyra områden: Förutsättningar; Utformning, genomförande och resultat; Studentperspektiv och Arbetsliv och samverkan. Dessa är sedan indelade i 13 bedömningsgrunder som tagits fram i samarbete med högskolesektorn, arbetslivsorganisationer och Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Resultaten från utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningarna finns tillgängliga på UKÄ:s webbplats från klockan 9.00 tisdag den 16 april.