Remissvar om kvalitetssäkring av forskning:

Överlag positivt gensvar – men farhågor om granskningarnas fokus

I april skickade UKÄ ut rapporten Kvalitetssäkring av forskning på remiss till lärosäten, forskningsråd, arbetslivs- och studentorganisationer, och andra intressenter. Svaren är en viktig del i det fortsatta arbetet för att ta fram en vägledning för kommande prövning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning, menar Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ.

Anders Söderholm

Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ

- Lärosätena är överlag positivt inställda till våra förslag, inte minst till att ett nationellt ramverk skapas. Samtidigt finns det farhågor om att UKÄ ska utvärdera kvaliteten på forskningen i sig, snarare än att granska lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Men syftet med våra granskningar är inte att uttala oss om forskningens innehåll utan vårt fokus kommer att vara att granska hur väl lärosätena tar sitt kvalitetsansvar, säger Anders Söderholm.

Åsikterna går isär om granskningarna av utbildning respektive forskning ska ske samtidigt eller vid olika tillfällen och hur lika granskningarna av kvalitetssäkringen av forskning respektive utbildning ska vara. Det är frågor UKÄ kommer att utreda vidare. En majoritet av remissinstanserna avvisar dock förslaget om sanktion, som går ut på att ett negativt utfall i granskningen kan leda till fler utvärderingar på forskarutbildningsnivå. Även detta kommer att tas upp för vidare behandling i det kommande utredningsarbetet.

Syftet med våra granskningar är inte att uttala oss om forskningens innehåll utan att granska hur väl lärosätena tar sitt kvalitetsansvar.

UKÄ har nu gjort en sammanfattning av remissvaren (se länk under Relaterad läsning längst ned) och kommer, med bland annat svaren som grund, ägna hösten 2018 och våren 2019 åt att ta fram en vägledning för UKÄ:s pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Det pågår också ett grundligt utredningsarbete för att samla in kunskap om kvalitetssäkring av forskningen ur olika perspektiv för att vägledningen ska bli så relevant som möjligt.

- Vi kommer även att fokusera på dialoger med lärosäten, forskningsaktörer och representanter för arbetslivet. Målet är att vi har en vägledning klar den 1 juni 2019 som vi därefter kan pilottesta, säger Anders Söderholm.

I juli 2017 fick UKÄ i uppdrag av regeringen att vidareutveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning så att det, förutom högre utbildning, även omfattar kvalitetssäkring av forskning. Den 7 april 2018 redovisade UKÄ förslag på övergripande ramar för att kvalitetssäkra forskning till regeringskansliet. Därefter skickades förslaget ut på remiss. Totalt inkom 59 svar. Målet är att, med bland annat svaren som grund, utarbeta en vägledning för lärosätenas kvalitetssäkring av forskning som ska vara klar den 1 juni 2019.

Här hittar du alla remissvar