Juridisk lärosätestillsyn klar på tre lärosäten

Efter att ha granskat regeltillämpningen vid Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet kan UKÄ konstatera två områden där lärosätena behöver höja sig: kursvärderingar och studentinflytande.

Förra året pilottestade UKÄ en ny metod för juridisk lärosätestillsyn. Nu är den första ordinarie granskningen klar. Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet är först ut.

Fokus ligger på att granska de rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) för att undersöka lärosätenas regeltillämpning. Resultatet av lärosätestillsynen utgör även ett underlag i UKÄ:s granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete, som är en del av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Det är en viktig kvalitetsfråga att universiteten och högskolorna tillämpar lagar och regler korrekt. Den granskning av Sveriges lärosäten som UKÄ gör är unik i och med att det finns en koppling till ESG både i vår kvalitetssäkring och i den juridiska tillsynen, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Två områden sticker ut

I lärosätestillsynen är det framför allt två områden där UKÄ menar att lärosätena behöver höja ambitionsnivån.

– Det första handlar om kursvärderingar där Försvarshögskolan och Gymnastik- och idrottshögskolan inte följer högskoleförordningens regler fullt ut. Det handlar bland annat om att studenterna inte alltid får någon återkoppling på resultatet, säger Christian Sjöstrand.

Det andra området är studentinflytande och där finns det brister på alla tre lärosäten. Reglerna säger att studenterna har rätt att vara representerade vid beslut eller beredning som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Christian Sjöstrand menar att studentinflytandet fungerar ofta bättre när en grupp av personer beslutar eller bereder ett ärende, men sämre när en enda person gör det.

UKÄ konstaterar också att det finns ett behov av att utreda vidare i vilken typ av ärenden studenterna ska anses ha rätt att utöva inflytande. Lärosätena och studentorganisationerna kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter i en kommande utredning.

Tillgodoräknanden och kursplaner hanteras bra

Tillgodoräknanden är ett nytt område som granskas. Det handlar om att en student som fått ett godkänt resultat vid ett universitet eller en högskola har rätt att tillgodoräkna sig detta vid ett annat lärosäte, om det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

– Vi har gjort stickprov på de tre lärosätena som visar att den formella hanteringen av ärendena i stort fungerar bra. Ett annat område som generellt fungerar bra är kursplaner. De innehåller de uppgifter som krävs, säger Christian Sjöstrand.

Tas vidare till kvalitetsgranskningen

Inför att lärosätena ska få sitt kvalitetssäkringsarbete granskat ska de redogöra för hur de ser på resultatet från lärosätestillsynen i självvärderingen.

– Bedömarna som utför dessa lärosätesgranskningar använder också lärosätestillsynen som ett av underlagen när de väljer vilka fördjupningsområden som de ska granska närmare. Det kommer att bli intressant att följa detta, säger Christian Sjöstrand.

I nästa omgång av lärosätestillsyn ingår Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms konstnärliga högskola och Sveriges lantbruksuniversitet. Den granskningen har precis dragit igång och är klar i slutet av året.

Till rapporterna

Tillsyn av regeltillämpningen på Försvarshögskolan

Tillsyn av regeltillämpningen på Gymnastik- och idrottshögskolan

Tillsyn av regeltillämpningen på Karolinska institutet