Kurs- och utbildningsplaner bör vara fastställda när anmälan öppnar

Ett av områdena som UKÄ granskar i sin juridiska lärosätestillsyn är kurs- och utbildningsplaner. Men när bör dessa fastställas och göras tillgängliga för studenterna?

UKÄ har nu tagit ställning i frågan och anser att planerna som huvudregel bör vara fastställda senast den dag som kursen eller programmet öppnar för anmälan, säger Sofia Tiberg, verksjurist på UKÄ.

Enligt högskoleförordningen ska universitetet eller högskolan se till att den som vill påbörja en utbildning har tillgång till den information som behövs. I kurs- och utbildningsplanerna framgår till exempel målen för kursen, vilken särskild behörighet som gäller och urvalsregler. Utgångspunkten är därför att dessa planer ska finnas tillgängliga för studenterna eller de
blivande studenterna i god tid innan utbildningen börjar. Men vad är egentligen i god tid?

Lärosätena har fått lämna synpunkter

När UKÄ pilottestade den nya lärosätestillsynen som drog igång förra året kom myndighetens jurister fram till att det behöver utredas vidare när kurs- och utbildningsplaner bör fastställas. UKÄ har därför begärt in synpunkter från alla statliga lärosäten och från Sveriges förenade
studentkårer (SFS) om vilken tidpunkt som är mest lämplig.

– För fristående kurser och program är UKÄ och en majoritet av remissinstanserna i princip eniga. Kurs- och utbildningsplanerna bör fastställas senast den dag som den fristående kursen eller programmet öppnar för anmälan. Detta är en viktig rättssäkerhetsfråga för studenterna. De måste kunna få veta förutsättningarna och villkoren för utbildningen innan de anmäler sig, säger Sofia Tiberg.

Undantag för kurser inom program

För kurser som ingår i program har flera universitet och högskolor påpekat att program ofta sträcker sig över flera år. Dessa kursplaner kan därför behöva revideras.

– Det bör finnas en viss flexibilitet när det gäller till exempel kursinnehåll och kurslitteratur. Vi anser därför att det bör vara möjligt för lärosätet att fastställa revideringar av detta slag senast åtta veckor innan kursstart, säger Sofia Tiberg.

Även för dessa kurser, som ingår i ett program, kan det dock finnas en viktig rättssäkerhetsaspekt när det gäller behörighet och urval. Den här typen av revideringar kan därför behöva fastställas och göras tillgängliga för studenter tidigare än åtta veckor innan kursstart.

– Vad som då kan vara en lämplig tidpunkt beror bland annat på när på året kursen startar, så detta behöver avgöras från fall till fall, menar Sofia Tiberg.

UKÄ kommer att följa upp hur universiteten och högskolorna fastställer och tillgängliggör kurs- och utbildningsplaner samt hur de hanterar eventuella revideringar av kursplaner för kurser som ingår i program.

– Vi kommer främst granska detta inom ramen för lärosätestillsynen men frågan kan även bli aktuell i anmälningar som UKÄ får in. Om vi konstaterar brister i hanteringen kan kritik riktas mot lärosätet.

Läs UKÄ:s tillsyns-PM om kurs- och utbildningsplaner Pdf, 99.2 kB.