Förslag om kvalitetssäkring av forskning på remiss

Utbildning och forskning hänger ihop. I UKÄ:s lärosätesgranskningar bör även kvalitetssäkring av forskning ingå. Det föreslår UKÄ i redovisningen av ett regeringsuppdrag som publiceras idag.

Anders Söderholm

Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ

– Det här är en viktig utveckling av kvalitetssäkringssystemet. En starkare koppling mellan utbildning och forskning betonas både i politiken och bland universiteten och högskolorna, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.

I juli 2017 fick UKÄ uppdraget att vidareutveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning så att det även omfattar forskning.

– Vi presenterar nu ett förslag som innehåller en rad bedömningar och frågeställningar som vi vill få in synpunkter på. Inom kort går det ut på remiss, säger Anders Söderholm.

Föreslås bli en del av lärosätesgranskningarna

Det nationella systemet för kvalitetssäkring består idag av fyra olika typer av granskningar. UKÄ:s förslag är att kvalitetssäkring forskning ska ingå i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetsarbete. UKÄ bedömer att forskning redan granskas i tillräcklig omfattning i utbildningsutvärderingarna och prövningarna av examenstillstånd och några förändringar i de komponenterna föreslås därför inte. Däremot kan frågor kring forskning bli aktuella i tematiska utvärderingar.

– Nya bedömningsgrunder ska tas fram som tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som gäller forskning. Universiteten och högskolorna ska fortsatt kunna ha separata kvalitetssäkringssystem för utbildning respektive forskning, menar Anders Söderholm.

För att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning bör dock granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete inom de båda områdena ske vid samma tillfälle.

Vilken samlad kompetens som bedömargruppen behöver är en fråga som behöver ses över. En annan frågeställning är om det ska vara två olika bedömargrupper – en för utbildning och en för forskning.

– Vår ambition är att ha en sammanhållen bedömargrupp som granskar både utbildningens och forskningens kvalitetssäkring, men det här är något vi behöver ta ställning till efter remissrundan. Vi vill också ta in fler internationella bedömare än vi gör idag, säger Anders Söderholm.

Behov av lagändring

Forskningen vid svenska universitet och högskolor är idag mindre reglerad i lag och förordning än utbildningsverksamheten. Den reglering som finns omfattar dessutom enbart de statliga lärosätena. Enskilda utbildningsanordnare inkluderas alltså inte. UKÄ ser ett behov av att ytterligare utreda hur detta ska hanteras.

– Det behövs en lösning kring detta. Vår utgångspunkt är att kvalitetssäkringssystemet ska se lika ut för alla universitet och högskolor, möjligtvis något annorlunda för de allra minsta lärosätena, menar Anders Söderholm.

Ett sammanhållet system

– Nu är vi ett steg närmare ett sammanhållet system för utbildning och forskning. Vi bryter ny mark och har en spännande tid framför oss att utveckla metoden.

Anders Söderholm menar att det här systemet betonar ytterligare att huvudansvaret för kvalitetssäkringen ligger hos lärosätena.

– UKÄ:s uppgift är att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar. Detta går helt i linje med internationella överenskommelser och principer.

Remissvaren ska komma in senast i slutet av juni. Därefter tar metodutvecklingen fart ordentligt. Pilotgranskningar kan dra igång 2019/2020. Skarpa granskningar startar tidigast 2021men den slutliga tidtabellen är förstås fortfarande osäker.

Fler uppdrag parallellt

UKÄ har även redovisat ett annat uppdrag idag. Det handlar om att ta fram förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar kan samordnas. Syftet är att få en överblick över vad som görs på olika håll, identifiera samarbetsmöjligheter samt minimera risken för dubbelarbete och överlappningar.

– I forskningspropositionen betonas att uppföljningar och utvärderingar är viktiga verktyg för regeringens styrning av forskningspolitiken. Utvärderingarna bör komplettera varandra för att ge en bred och heltäckande bild av forskningens kvalitet. Vi föreslår bland annat att UKÄ får i uppdrag att upprätta och samordna ett nätverk mellan berörda myndigheter, säger Anders Söderholm.

Ett tredje uppdrag har redovisats av Vetenskapsrådet som handlar om att utveckla indikatorer för att följa upp de forskningspolitiska målen. UKÄ har varit delaktiga i arbetet. Anders Söderholm ser detta som en viktig kunskapskälla för högskolesektorn och även betydelsefullt för UKÄ:s statistikuppdrag.

– Vi har haft ett givande samarbete med Vetenskapsrådet under arbetet med alla tre regeringsuppdrag. Det känns angeläget att vi håller liv i det här samarbetet även fortsättningsvis, säger Anders Söderholm.

Till rapporterna

Kvalitetssäkring av forskning

Samordning av olika myndigheters uppföljning och utvärdering

Utveckla indikatorer för att följa upp de forskningspolitiska målen (rapporten finns på Vetenskapsrådets webbplats)