Viktigt att ledningen prioriterar jämställdhet

UKÄ ska bidra till en mer jämställd högskola. JiM-arbetet (Jämställdhet i Myndigheter) på UKÄ har överlag fungerat bra, men till utmaningarna hör tids- och kunskapsbrist, menar Agnes Ers, samordnare för JiM på UKÄ.

Agnes Ers, samordnare för JiM på UKÄ

Agnes Ers, samordnare för JiM på UKÄ

I en delredovisning som lämnades till regeringen den 22 februari beskriver UKÄ sitt resultat av jämställdhetsintegrering i verksamheten 2015-2017. Här följs ett antal åtgärder upp.

– Det handlar allt från kompetenshöjande insatser för medarbetare till att jämställdhetsperspektivet har integrerats i vår kommunikation, vår kvalitetssäkring och vår tillsyn.

Agnes Ers menar att JiM-arbetet överlag fungerat bra. Hon nämner en välfungerande intern organisation, att ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i verksamhetsplaneringen, att utbildningar har hållits för chefer och medarbetare samt att jämställdhet har varit en självklar del i utvecklingen av kvalitetssäkringen och tillsynen av högskolornas verksamhet.

Måste in i statistikarbetet 

Det är också en fördel att UKÄ är statistikansvarig myndighet, vilket gör att myndigheten sedan länge följer könsuppdelad statistik och deltar i uppföljningar som SCB gör på området.

Men det räcker inte längre att ”bara” räkna huvuden, nu måste vi göra en analys på hur det förhåller sig och utveckla ytterligare metoder för att integrera jämställdhetsperspektivet i vårt statistikarbete.

Eftersom UKÄ under perioden också haft i uppdrag att utveckla ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning har jämställdhetsperspektivet integrerats även där. Det är till exempel en stor uppgift att utbilda bedömarna i att jämställdhet är en kvalitetsaspekt i högre utbildning och hur bedömningarna ska göras.

Tidsbrist försvårar

Tidsbrist är en utmaning som försvårar jämställdhetsintegreringen, menar Agnes Ers.

– Det är självklart bra att JiM-uppdraget ska utföras inom ordinarie budget och verksamhet så att det blir en del av det löpande arbetet. Samtidigt finns det lite utrymme för nya arbetsuppgifter i verksamheten.

Agnes Ers anser att det finns en del hinder på vägen mot jämställdhet i akademin. Även i själva jämställdhetsarbetet finns det ett tyst motstånd som tar sig uttryck i ointresse, okunskap, och i ”aktiv okunskap”, det vill säga att medarbetare medvetet låter bli att lära sig eller förstå dessa frågor.

– Här är det viktigt att ledningen är tydlig med att jämställdhet ska prioriteras och inget som kan väljas bort.

Naturlig del i kärnverksamheten

Universitetskanslersämbetet har sedan starten 2013 haft som uppdrag i sin instruktion att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Men inom ramen för JiM, blir arbetet en naturlig del i kärnverksamheten.

– I och med detta förstärkta uppdrag följs myndighetens insatser upp på ett mer noggrant sätt och trycket på att verkligen genomföra ambitionerna ökar.

Delredovisning av UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering (JiM)