Lärosätena äger frågan om forskningskvalitet

Den 6 april 2018 ska UKÄ tillsammans med Vetenskapsrådet redovisa förslag på hur forskning ska kvalitetssäkras och hur de forskningspolitiska målen kan följas upp på bästa sätt. Projektledarna berättar om arbetet så här långt.

Kristina Tegler Jerselius, projektledare på UKÄ, berättar om uppdraget att vidareutveckla
det nationella systemet för kvalitetssäkring så att det även omfattar forskning.

Johan Fröberg, projektledare på Vetenskapsrådet, berättar om uppdraget att ta fram indikatorer för att följa upp de forskningspolitiska målen.

UKÄ har även ett tredje uppdrag som ska redovisas till regeringen den 6 april 2018. Det handar om att lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar vid universitet och högskolor kan samordnas.