Granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning ska driva kvalitet

Det nya forskningspolitiska målet är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. UKÄ ska därför vidareutveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så att det omfattar både utbildning och forskning. På så vis får vi ett mer sammanhållet system som granskar högskolans hela verksamhet.

Kristina Tegler Jerselius

Kristina Tegler Jerselius, utredare UKÄ

UKÄ:s nya uppdrag blir att granska att lärosätena själva granskar sin forskningsverksamhet, så att vi kan fånga upp brister och komma med förslag på åtgärder. Men för att kunna göra det och bidra till ökad kvalitet i högskolan, behöver vi skapa ett system som är hållbart över tid och som ger utrymme för de olikheter som finns mellan lärosäten. Det menar Kristina Tegler Jerselius, projektledare för granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning på UKÄ.

Lärosätena har olika förutsättningar att bedriva forskning och särskilt för de mindre högskolorna är profilering en viktig fråga. Vi bör därför skapa ett kvalitetssäkringssystem som tar hänsyn till det, säger Kristina Tegler Jerselius.

Ska fånga upp brister och åtgärder

UKÄ:s kvalitetssäkring av forskning ska ingå i det befintliga nationella systemet för kvalitetssäkring som består av granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar och examenstillståndsprövningar. Kristina menar att det nya uppdraget är ett viktigt steg mot ett enhetligt system där vi granskar högskoleutbildning och forskning inom samma ramar.

– Det är viktigt att vi inte har granskningsprocesser som går åt olika håll och att de fungerar kvalitetsutvecklande och inte bara kontrollerande, säger Kristina Tegler Jerselius.

Samordning av övriga uppdrag

Uppdraget att granska lärosätenas kvalitetssäkring av forskning går hand i hand med de två andra regeringsuppdragen att utveckla uppföljningen av svensk forskning och att samordna uppföljning och utvärdering av svensk forskning. Här arbetar UKÄ tätt ihop med Vetenskapsrådet.

– Vetenskapsrådet har stor erfarenhet av att utvärdera forskning medan UKÄ kan bidra med kunskap och erfarenhet av att granska lärosätenas egna kvalitetssäkringsprocesser. Vi har gemensamma avstämningsmöten för att få ett helhetsgrepp kring frågorna och för att komma fram till hur vi ska ta oss an uppdragen för att skapa ett sammanhållet system som driver kvalitet, säger Kristina Tegler Jerselius.