Samordning är a och o för effektiv uppföljning och utvärdering

Som en del i att skapa ett mer sammanhållet system för kvalitetssäkring, har UKÄ fått i uppdrag av regeringen att samordna myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor.

– Samordning är viktigt för att se över den belastning som läggs på lärosätenas personal i förhållande till det mervärde som utvärderingarna och uppföljningarna ger. Det handlar också om hur ansvarsfördelningen mellan myndigheter när det gäller utvärdering och uppföljning skulle kunna bli mer effektiv, säger Susanna Lindenskoug, projektledare för uppdraget på UKÄ.

UKÄ ska tillsammans med Vetenskapsrådet lämna förslag på hur en sådan samordning kan se ut. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, forskningsråden Formas och Forte, samt Vinnova.

Kartläggning

Projektet har inletts med en kartläggning av olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar. Med myndigheter avses offentliga myndigheter på olika nivåer, framför allt på statlig nivå, inklusive de statliga forskningsråden.

–Vi ser också över vilken typ av uppföljning och utvärdering av forskning som utförs av större forskningsstiftelser och andra organisationer som finansierar forskning.

Samverkan med Vetenskapsrådet
UKÄ leder uppdraget och svarar för redovisningen till regeringskansliet den 6 april 2018. Vid både UKÄ och Vetenskapsrådet finns samordningsansvariga som är gemensamma för UKÄ:s tre nya regeringsuppdrag. Förutom uppdraget om samordning av myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor, handlar det om granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning samt uppföljning av de forskningspolitiska målen.