Forskningsmålen ska följas upp på ett enkelt och tydligt sätt

Ett led i UKÄ:s nya regeringsuppdrag är att utveckla uppföljningen av svensk forskning. UKÄ ska här tillsammans med Vetenskapsrådet ta fram indikatorer för uppföljning utifrån målen för forskningspolitiken. Men hur går det egentligen till?

Johan Gribbe

Johan Gribbe, utredare på UKÄ

–Det är i nuläget svårt att säga något om hur målen ska följas upp, det vill säga hur indikatorerna kommer att se ut. Men de kommer till stor del att bygga på tillgänglig statistik och uppgifter. Flera myndigheter tar fram statistik som skulle kunna användas, säger Johan Gribbe, projektledare för uppföljningen av målen på UKÄ.

Han nämner som exempel att UKÄ är statistikansvarig myndighet för högskoleväsendet med uppgifter om bland annat forskarutbildning, SCB ansvarar för officiell statistik om forskning, Vetenskapsrådet följer publiceringen av internationella vetenskapliga artiklar, och att VINNOVA redovisar svenskt deltagande i EU-programmen för forskning.

Sverige ska vara attraktivt för forskning

Ett av regeringens övergripande mål med forskningspolitiken är att det ska ske en övergripande kvalitetsförstärkning av forskningen. Följande tre delmål pekas ut för en tioårsperiod:

  • Sverige ska vara ett internationellt attraktivt land för investeringar i forskning och utveckling. De offentliga och privata investeringarna i forskning bör även fortsatt överskrida EU:s mål.
  • En övergripande kvalitetsförstärkning av forskningen ska ske och jämställdheten ska öka.
  • Samverkan och samhällspåverkan ska öka.

Regeringen använder idag bland annat bibliometriska indikatorer, det vill säga uppgifter om vetenskaplig produktion och citeringar, för att följa upp forskningspolitiken. I den senaste budgetpropositionen påtalas behovet av att utveckla fler indikatorer.

Indikatorerna ska vara enkla, robusta, väl underbyggda och förankrade, säger Johan Gribbe.

Samverkan med Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet leder uppdraget och svarar för redovisningen till regeringskansliet den 6 april 2018. Vid både UKÄ och Vetenskapsrådet finns samordningsansvariga som är gemensamma för UKÄ:s tre nya regeringsuppdrag. Förutom uppdraget om uppföljning av de forskningspolitiska målen, handlar det om granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning samt samordning av myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor.