Vi är redan igång med att åtgärda bristerna

Högskolan i Borås är en av tre högskolor vars rättstillämpning har granskats i UKÄ:s pilotstudie. Åsa Dryselius, samordnare för piloten på högskolan, vill särskilt lyfta fram de medarbetare som genom det interna samarbetet bidrog till att det blev smidigt för henne att samordna högskolans svar.

Åsa Dryselius

Åsa Dryselius, foto: Suss Wilén

– Vi riggade snabbt ihop en arbetsgrupp utifrån de områden som skulle granskas, bestående av ett tiotal medarbetare här på högskolan. Att det gick så smidigt är tack vare tydliga interna ansvarsområden och engagerade kollegor, samt att vi i god tid fick information av UKÄ att piloten var på gång, säger Åsa Dryselius.

Arbetet organiserades utifrån medarbetarnas ordinarie ansvarsområden och de granskade områdena: antagning av studenter, studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning av personal samt överklagande och klagomål.

Uppskattade lyhördhet och snabb återkoppling

Åsa Dryselius upplevde att pilotprocessen fungerade bra och att UKÄ tog hänsyn till hennes synpunkter.

– UKÄ skickade först ut underlaget som vi responderade på, därefter återkom de med önskemål om stickprov som vi också besvarade. När vi sedan fick ett utkast på rapporten hade vi möjlighet att ge synpunkter som UKÄ även beaktade i den slutgiltiga granskningen.

Dessutom anser hon att kommunikationen med berörda personer på UKÄ fungerade bra, exempelvis återkom ämbetet snabbt med svar på frågor och funderingar.

Efterfrågar tydlighet och digital hantering

Åsa Dryselius hade dock uppskattat en större tydlighet från UKÄ om hur resultatet av den juridiska granskningen kommer att beaktas och hanteras i vårens lärosätesgranskningar

– Att denna juridiska tillsyn kommer att vara del av lärosätesgranskningarna vet vi, men vi vet inte riktigt hur. Det kunde UKÄ ha varit lite tydligare med.

Hon upplever också att det underlag som UKÄ skickade ut i april till viss del var svårtolkat, vilket gjorde att högskolan behövde inkomma med kompletteringar.

Åsa Dryselius efterfrågar även en digital hantering när det gäller inlämning av begärt underlag.

Det hade varit bra med någon form av molntjänst där jag hade kunnat lägga upp dokument.

Tar till sig synpunkter i slutrapporten

I piloten framgår en del brister, men enligt Åsa Dryselius bedömning är de flesta relativt lätta att åtgärda. Det saknas bland annat information riktad till studenterna om hur de kan lämna in klagomål.

– En stor del handlar om att ändra i texter och det är högskolan redan igång med att hantera.

Om piloten
I egenskap av tillsynsmyndighet granskar UKÄ i en pilotstudie de rättsliga frågor som berörs i ESG, Europeisk standard och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning. Denna juridiska tillsyn kommer att koordineras med de lärosätesgranskningar som genomförs inom ramen för UKÄ:s kvalitetssäkringsuppgift. I studien ingår, förutom Högskolan i Borås, även Malmö högskola och Mälardalens högskola