Många skäl till allvarlig kritik av KI

Universitetskanslersämbetets granskning av Karolinska institutet och frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet leder till bedömningen att KI till varje pris velat skydda Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd.

Skälen till bedömningen är bland annat att KI:

  • inte utrett Macchiarinis bisysslor fullt ut
  • Inte utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i forskning
  • på ett ofullständigt sätt genomfört de utredningar om oredlighet i forskning som inletts avseende honom, och
  • förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets anställningsordning.

De sammanlagda bristerna gör att UKÄ under 2018 kommer att följa upp KI:s arbete med sin åtgärdsplan.

– Det handlar om att ställa frågor till KI om tillämpningen av reglerna och sedan granska styrdokument och göra stickprov bland ärenden för att se hur det fungerar i praktiken, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist på UKÄ.

Började med enskild anmälan

UKÄ startade sin granskning strax efter en anmälan inkom från en tidigare anställd på KI. Samtidigt fick UKÄ information från media och KI om att Sten Heckscher med flera skulle utreda händelserna på KI.

– Vi begärde in den utredningen och har därefter ställt kompletterande frågor till KI och fått svar. Dessutom har vi i ett svar till anmälaren redogjort för skälen till att vi inte kan undersöka vissa av de frågor han tar upp.

Ett av skälen är att UKÄ:s granskning inte kan omfatta den tidsperiod då UKÄ:s tidigare myndighetschef Harriet Wallberg var rektor vid KI, det vill säga till och med utgången av 2012. Detta för att undvika en jävsituation.

– Vi som handlägger ärendet har haft Harriet Wallberg som chef och är därför jäviga beträffande de händelser som inträffat på KI under hennes tid som rektor.

Uppgiften som tillsynsmyndighet

UKÄ har tillsyn över statliga universitet och högskolor med fokus på studenternas rättssäkerhet. Det innebär att vi granskar att universiteten och högskolorna följer de lagar och regler som gäller. Vi granskar också att lärosätena följer sina egna regler. Arbetsmetoderna består bland annat i att handlägga anmälningar, göra lärosätestillsyn samt riktade tillsynsbesök. Tillsynen kan initieras på uppdrag från regeringen, på vårt eget initiativ eller efter en anmälan från en enskild person eller organisation.

Kirurgen Paolo Macchiarini anställdes av KI 2010 som gästprofessor i regenerativ kirurgi. Anställningen förenades med en befattning som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Därefter genomförde Macchiarini ett antal transplantationer med konstgjorda luftstrupar. I efterhand har allvarlig kritik framförts mot transplantationerna. Macchiarinis verksamhet på KI och Karolinska Universitetssjukhuset har uppmärksammats på många sätt, bland annat avslutades nyligen en förundersökning om operationer som genomfördes i Sverige.

Till tillsynsbeslutet