Vi har utvecklat ett heltäckande utvärderingssystem

Under 2016-2017 har en pilotutvärdering för utbildningsutvärderingar genomförts. Sammanlagt har åtta lärarutbildningar ingått, två förskollärarutbildningar och sex grundlärarutbildningar. Syftet har varit att testa utvärderingsmetoden för utbildningar för att kunna avgöra vad som eventuellt bör förändras och förtydligas.

Karin Järplid Linde

Karin Järplid Linde, avdelningschef på UKÄ

Utbildningsutvärderingar är en av fyra komponenter i det nya kvalitetssäkringssystemet. Karin Järplid Linde, chef för utvärderingsavdelningen på UKÄ, menar att det nya systemet är balanserat och heltäckande samt har ett tydligt utvecklingsperspektiv.

– Utbildningarna har utvärderats utifrån flera kvalitetsaspekter och bedömarna har haft ett brett underlag att utgå ifrån, vilket resulterat i gedigna bedömningar. Dessutom innehåller bedömarnas yttranden både goda exempel och utvecklingsbehov, något som ger viktig återkoppling till lärosätena, säger Karin Järplid Linde.

God dialog under resans gång

Pilotutvärderingarna har genomförts enligt plan. Bedömargrupperna har som vanligt gjort ett mycket gott arbete. Parallellt med pilotutvärderingen har ett internt metodutvecklingsarbete pågått där vi har haft stor nytta av dialogen med bedömarna, lärosätena och den rådgivande gruppen menar Ulrika Thafvelin som tillsammans med Lee Gleichmann Linnarsson har projektlett pilotutvärderingen av lärarutbildningen på UKÄ.

Bedömningsgrunder ses över

Den främsta lärdomen under pilotomgången är att bedömningsgrunderna som ingår i utvärderingsmetoden bör renodlas.

– Vi ser över samtliga bedömningsgrunder för att undvika överlappningar och repetition men även för att förtydliga. Förändringarna rör framför allt bedömningsgrunden uppföljning, åtgärder och resultat samt jämställdhetsperspektivet. Vi har också kommit fram till att fler examensmål och delar av mål både kan och bör bedömas i det självständiga arbetet, säger Ulrika Thafvelin.

Arbetet fortsätter

Nästa steg är en uppföljningskonferens i december med de lärosäten som har ingått i piloten. Därefter kommer förslag på en reviderad vägledning för utbildningsutvärderingarna att tas fram och presenteras för UKÄ:s referensgrupper i december. UKÄ kommer också att arrangera dialogseminarium med samtliga lärosäten i januari.

De ordinarie utvärderingarna av förskollärar- och grundlärarutbildningarna startar till våren med ett upptaktsmöte med berörda lärosäten i mitten av mars. UKÄ har påbörjat rekryteringen av bedömare inom ramen för utvärderingsprojekten och under hösten 2018 påbörjas utvärderingen av ämneslärarutbildningarna.

Till besluten om utbildningarna som ingått i pilotutvärderingen