God samverkan fick förnyad näring

Försöksverksamheten med övningsskolor för att förbättra VFU:n för lärar- och förskollärarstudenter har nu kommit halvvägs. Malmö högskolas samarbete med 150 övningsskolor har lett till fördjupad samverkan och ökad kvalitet i utbildningen, menar Anders Olsson, utbildningschef på Lärande och samhälle, Malmö högskola.

Vi hade redan innan vi påbörjade försöksverksamheten ett väletablerat och gott samarbete med partnerskolor i regionen. Men vår samverkan har fått förnyad näring, säger Anders Olsson.

Handledarutbildning lockar många

Försöksverksamheten med övningsskolor innebär att den verksamhetsförlagda utbildningen koncentreras till färre skolor med fler utbildade handledare. Intresset för handledar­utbildningen är stort – hittills har 2 000 handledare deltagit i handledarutbildningen om 7,5 högskolepoäng.

Anders Olsson från Malmö Högskola

– Lärarna som gått utbildningen vittnar om att de har fått bättre insyn i lärarutbildningen och känner sig mer professionella i att handleda och ta emot studenterna. Även studenterna är mycket nöjda med att handledarna är utbildade. De upplever att de får ett positivt och välplanerat mottagande på skolorna och inte minst att handledarna har rätt förväntningar på dem.

En utmaning, som kanske inte är unik för Malmö högskola, är lärarbristen. Rörligheten på arbetsmarknaden resulterar ofta i att uppskattade handledare byter arbetsplats.

– Plötsligt kan en övningsskola ha mist en stor del av sina utbildade handledare. Att börja om från början påverkar förstås kvaliteten på skolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Måste tillvarata lärarnas kompetens

En lärdom Malmö högskola har dragit under försöksverksamheten är att de måste ha ett bättre system för att få in lärare från övningsskolorna i den högskoleförlagda utbildningen.

– Vi måste bli bättre på att tillvarata lärarnas kompetens och sätta in deras kunskaper i ett sammanhang som är givande för våra studenter även i den teoretiska utbildningen på högskolan.

Det tilläggsavtal som Malmö högskola har tecknat med skolorna tar därför fasta på vikten av att särskilt yrkesskickliga lärare medverkar i utbildningen på högskolan.

– Tidigare hade vi ett ramavtal på förvaltningsnivå med alla kommuner i Skåne. Nu har vi tecknat ett tilläggsavtal direkt med rektorer och förskolechefer på skolnivå. Det innebär ett närmare samarbete med själva verksamheten. Förhoppningsvis leder det till ett bättre utbyte av kompetens mellan vår högskola och skolorna/förskolorna.

Partnerskola snarare än övningsskola

Anders Olsson tycker att det är bra att försöksverksamheten pågår under en relativt lång period, i detta fall fem år.

– Förändrings- och samverkansprocesser tar tid. Att pröva något nytt och därefter ha möjlighet att backa och ta sig an nya metoder och arbetssätt görs inte i en handvändning.

Däremot är Anders Olsson inte lika nöjd med namnet Övningsskolor.

– Om verksamheten permanentas bör man överväga att kalla det partnerskolor. Övningsskolor leder tanken fel. Huvudpoängen är att hela samarbetet är en fördjupad samverkan som inte har sin tyngd i övningen utan i partnerskapet.

När den femåriga försöksperioden är slut och UKÄ lagt fram sin slutrapport i april 2020 avgör regeringen om övningsskolor ska bli en permanent verksamhet. Men dessförinnan, i slutet av 2017, lämnar UKÄ över en delrapport till regeringen som redovisar resultaten från utvärderingens första etapp. Utvärderingen ska fungera som ett lärande exempel för alla lärarutbildningar, även för dem som inte ingår i försöksverksamheten.