Arbetet med hållbar utveckling utvärderat

UKÄ har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling. Utvärderingen är på uppdrag av regeringen och är den första av de tematiska utvärderingar som är en del av det nya kvalitetssäkringssystemet. Resultatet av utvärderingen visar att endast en fjärdedel av lärosätena når upp till de kriterier som satts upp.

Henrik Holmquist är projektledare och den från UKÄ som har hållit i arbetet med utvärderingen.

– Vi har tittat på hur lärosätena främjar hållbar utveckling inom utbildningsområdet. Fokus har legat på högskolornas och universitetens egna processer, exempelvis om de har en organisation för arbetet med hållbar utveckling, om de sätter upp mål och om de har system för att följa upp dessa. Själva arbetet har gjorts av en bedömargrupp som tittat på de självvärderingar som lärosätena har gjort för utvärderingen, säger Henrik.

Hälften av lärosätena har inte satt upp mål

Att så många lärosäten inte når upp till de kriterier som satts upp handlar enligt Henrik om att många inte har utvecklat de delar som handlar framförallt om att sätta upp mål och följa upp dem. Hälften av lärosätena har inte satt upp mål vad gäller hållbar utveckling. Henrik poängterar samtidigt att det finns många positiva exempel som han nu hoppas kan spridas.

– Förhoppningsvis blir ett av resultaten av utvärderingen att fler lärosäten börjar arbeta mer organiserat och systematiskt med hållbar utveckling i utbildningarna. Det finns många viktiga lärdomar att dra som ledningarnas betydelse för att driva arbetet och betydelse av styrning, att avsätta resurser för att kunna organisera arbetet och sätta upp mål. Samtidigt har vi också sett många positiva exempel på arbete som görs på lokal nivå på lärosätena utan så mycket styrning från centralt håll så det finns positiva exempel från alla nivåer, säger Henrik.

Många positiva exempel

Utvärderingen i sig har sparkat igång en utveckling vilket visar hur viktigt det är att just utvärdera och följa upp.

Även bedömargruppens ordförande, Göran Finnveden, tar upp att det finns många positiva exempel att ta fasta på.

– Bland de lärosäten som når upp till de kriterier som satts upp finns alla olika typer av verksamheter. Det är både större och mindre universitet och högskolor, de som är nischade och de som har ett bredare utbud av utbildningar. Det visar att det faktiskt går att arbeta med de här frågorna oavsett förutsättningar, säger Göran.

Göran poängterar dock att bedömargruppen tycker det är anmärkningsvärt att så många lärosäten inte har kommit längre i arbetet. Lärosätena måste jobba mer fokuserat och koncentrerat med hållbar utveckling i utbildningarna.

Viktigt att utvärdera

– Fler lärosäten borde ha kommit längre i arbetet på det här området. Samtidigt kan vi också se att den här utvärderingen i sig har sparkat igång en utveckling vilket visar hur viktigt det är att just utvärdera och följa upp. Vi hoppas självklart att regeringen tar till sig den här utvärderingen och vad det innebär att så många inte har kommit längre, säger Göran.

I UKÄ:s tematiska utvärderingar granskar vi olika områden som universiteten och högskolorna ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning. Vid en tematisk utvärdering ingår alltid samtliga universitet och högskolor.