”Vi ska skapa ett hållbart system för kvalitetssäkring”

Pilotgranskningen av lärosätenas interna kvalitetsarbete har nu kommit lite mer än halvvägs.
– Det är oerhört viktigt att vi har testar systemet med piloter så att vi har möjlighet att vässa metoden, säger Karin Järplid Linde, avdelningschef på UKÄ.

Karin Järplid Linde

Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning

På ett SUHF-seminarium i mitten av juni fick universiteten och högskolorna chansen att tycka till om processen så här långt när det gäller UKÄ:s pilot av lärosätenas kvalitetsarbete. Ett initiativ som Karin Järplid Linde välkomnar.

– Våra erfarenheter stämmer väl överens med de synpunkter lärosätena lyfter fram. På seminariet kom det också fram att det nya kvalitetssäkringssystemet driver på samverkan mellan universiteten och högskolorna. Det är väldigt positivt.

Hitta rätt fokus

Lärosätena upplever en viss upprepning och överlappning i arbetet med att ta fram självvärderingen. De behöver ibland redogöra för samma sak flera gånger.

– Det är viktigt att det blir ett hållbart och effektivt kvalitetssäkringssystem. Vi ska använda både UKÄ:s och lärosätenas resurser klokt. Det handlar om att hitta rätt fokus i varje granskning. Vår ambition är att undvika överlappningar, säger Karin Järplid Linde.

Likvärdiga bedömningar

På seminariet uttrycktes också en oro över att bedömningarna kan göras olika beroende på bedömargrupp.

– Det här jobbar vi väldigt mycket med. I utbildningarna som vi håller för bedömarna inför en granskning lägger vi mycket tid på att prata om vikten av kalibrering. Olika bedömargrupper träffas tillsammans för att diskutera just detta.

Svårt att hitta studenter

I granskningarna ska studenter på lärosätena intervjuas men att hitta studenter är en utmaning.

– Här behöver vi tillsammans med lärosäten och studenter diskutera hur vi kan lösa den här frågan. Studenternas röst är en viktig del av bedömningen och vi måste få till en smidigare process med att samla in studenternas synpunkter, menar Karin Järplid Linde.

Bra med samordnade granskningar

Tidigare i år beslutade UKÄ att våra juridiska tillsynsbesök ändrar inriktning. Fokus kommer att ligga på de rättsliga frågor som berörs i ESG (European Standards and Guidelines) och resultatet kan sedan att utgöra ett underlag i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

– Lärosätena ser positivt på att vi har börjat samordna våra olika granskningar. En del menar också att vi kan ta det ett steg längre. Vi kommer att jobba vidare med hur vi kan samordna våra processer ännu mer.

Dialogmöte i januari

Resultatet från pilotgranskningen kommer i slutet av november. De fyra lärosätena som deltar i piloten kommer då att träffa UKÄ för att utvärdera processen. I januari bjuds alla universitet och högskolor in till ett dialogmöte.

– Vi kommer att hämta in erfarenheter under hela hösten och dialogmötet i januari blir ett viktigt tillfälle för att höra lärosätenas synpunkter om alla pågående piloter. I början av 2018 kommer vi att justera metoden och ta fram en ny vägledning, säger Karin Järplid Linde.